Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen.

Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Koulutuksissamme työskentelemme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Yleisöluento

27.2.2019 Mentalisointi arkielämässä. Yleisöluento. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

Koulutukset

  1. Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä (3 pv)
  2. Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa (2 pv)
  3. Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön (1 pv)

Kolme koulutusta muodostavat eheän kokonaisuuden, joiden suorittamisen kukin voi tehdä omassa tahdissaan. Todistuksen saa, kun kaikki kolme jaksoa on suoritettu. Koulutuskokonaisuudesta saa 4 opintopistettä ja sen kesto on yhteensä 51 opetustuntia. Koulutuskokonaisuuden ensimmäisellä jaksolla harjaannumme tunnistamaan toimivaa mentalisaatiokykyä, siinä tapahtuvia katkoksia sekä katkosten hoidollista kohtaamista. Toisessa jaksossa tutustumme mentalisaatioterapian yksilö- ja ryhmähoito-osioihin, mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen sekä hoitoprosessin aloitukseen sekä kehittämämme lyhytterapiaryhmäosion sisältöön. Sovellamme ryhmissämme psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana mentalisaatiohoitokokonaisuutta. Tähän osallistujat saavat kosketusta kaikissa kolmessa koulutuksessamme. Lyhytterapiaryhmässä käytämme arvioinnin apuna myös luotettavia mentalisaatiokyvyn mittareita. Esittelemme näitä mittareita toisella koulutusjaksolla. Kolmannella koulutusjaksolla tutustumme lähemmin mentalisaatioterapian hoitokaareen sekä mentalisaatiohoitomenetelmien käyttöön varsinaisessa hoitoprosessissa.

 Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training (Anna Freud Centre, London)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin kunkin osion koulutuspäiviin, jotta perusta siirtymiselle ensimmäisestä koulutusosiosta toiseen osioon ja edelleen sen käymisen jälkeen kolmanteen koulutusosioon on riittävänä olemassa.

Jos kiinnostut tilaamaan jonkun alla olevista koulutuksista yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä (3 pv)

Kuvaus

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin omassa elämässä ja hoitotyössä. Koulutuksessa saadaan kosketus sekä sanattomaan että sanallistavaan mentalisaatiokykyyn. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät sisältävät mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen.

Tavoite

Osallistujat pääsevät teoreettisen opetuksen rinnalla tutustumaan oman mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin sekä omassa arkielämässä että hoitotyössä. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja toisessa. Koulutus on myös areena, jossa voi pohtia, miten tällaista työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

1. päivän teema: Toimiva mentalisaatio

2. päivän teema: Mentalisaatiokyvyn katkos

3. päivän teema: Mentalisaatio päivittäisessä hoitotyössä

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

11.-13.2.2019 Jyväskylän kesäyliopisto

14.-16.8.2019 Psykologiainstituutti Hogrefe, Helsinki.

Mentalisaatioterapian jatkokoulus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa (2 pv)

Kuvaus ja tavoite: Jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan kykyä hahmottaa yksilö- ja ryhmähoito-osion sisältävää mentalisaatioterapian hoitomallia. Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen sekä hoitoprosessin aloitukseen.

Koulutuspäivien sisältö painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Harjoituksen materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan, myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Kohderyhmä: Koulutus toimii jatkumona koulutukselle Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Osallistujilta edellytetään ensimmäiseen jakson läpikäymistä.

1. päivän teema: Mentalisaatiokyvyn arviointi, hoitosopimus ja yksilöhoito

2. päivän teema: Mentalisaatio ryhmätilanteissa

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

20.-22.3.2019  Jyväskylän kesäyliopisto. Huom. sisältää myös syventävän koulutuspäivän.

2.-4.10.2019 Psykologiainstituutti Hogrefe, Helsinki. Huom. sisältää myös syventävän koulutuspäivän.

Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön (1 pv)

Kuvaus ja tavoite: Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatiohoidon käytännön toteutukseen. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan mentalisaatio-ajattelutavan ja -hoitointerventioiden käyttöä tuntikohtaisessa hoitotyössä. Tämä sisältää ei-tietävän perusasenteen ja hoitointerventioiden asianmukaisen toteutuksen.

Koulutuspäivä painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Harjoituksen materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Kohderyhmä: Koulutus toimii jatkumona koulutuksille Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä ja Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa. Osallistujilta edellytetään aiempien koulutuskokonaisuuksien läpikäymistä.

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

1.11.2018 Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön. Turun kesäyliopisto.

22.3.2019 Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön. Jyväskylän kesäyliopisto. Huom. tämä syventävä päivä välittömästi jakokoulutuksen yhteydessä!

4.10.2019 Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön. Järjestäjänä Psykologiainstituutti Hogrefe, Helsinki. Huom. tämä syventävä päivä välittömästi jakokoulutuksen yhteydessä!