Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisoinnilla eli mielentämisellä tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, eli kykyä olla tasapuolisesti selvillä omista ja toisen tunteista, tarpeista ja ajatuksista. Se on mielen moniulotteinen aktiviteetti, jolla luodaan, havainnoidaan ja tarkastellaan käyttäytymisen taustalla olevia mielentiloja. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen. Kun mielentäminen toimii, voimme samanaikaisesti huomioida omat ja toisen mielentilat. Käyttäytymisemme perustuu silloin moniulotteisen kokonaisuuden huomioimiseen ja ennakointiin, vuorovaikutukseen sisäisten maailmojen välillä.

Mielentämiskyky on pisimmälle kehittynyt ihmismielen toiminto ja kehityksellinen saavutus. Se rakentuu riittävän turvallisissa kiintymyssuhteissamme. Se on luonteeltaan hauras ja herkästi haavoittuva. Jokainen meistä menettää sen ajoittain esimerkiksi yllättävissä stressitilanteissa. Kykymme ei siis voi eikä tarvitse olla täydellinen. Kysymys on enemmän siitä, miten kykenemme saavuttamaan riittävän toimivan ja vaikeissakin vastoinkäymistilanteissa palautuvan kyvyn mentalisointiin eli mielentämiseen.

Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mielentämiskyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mielentämiskykyä. Terapiassa käytetään erityisiä mentalisaatiota edistäviä tekniikoita mielentämiskyvyn edistämiseen.

Mentalisaatioterapiassa korostetaan sitä, että omat tunnekokemuksemme ja ajatuksemme vuorovaikutuksessa luovat vaikutelmia siitä, mitä toisen ihmisen mielessä liikkuu. Toisen ihmisen mieli on läpinäkymätön. Näitä vaikutelmia voimme sitten hyödyntää ymmärtämisessä ei-tietävällä, uteliaalla, kyselevällä asenteellamme ja kutsuen toisen ihmisen aktiiviseen yhteistyöhön kanssamme. Kaikilla meillä on ajoittaisia, ohimeneviä katkoksia mentalisoinnissa, mutta mielenterveysongelmissa nämä yhteyden katkokset ovat yleensä pitkäaikaisempia ja syvempiä haitaten laaja-alaisesti tunnesäätelyä ja toimintakykyä. Mentalisaatioterapian spesifi tavoite ja yhdessä potilaan kanssa sovittu fokus on potilaalle ominaisten mielentämiskatkosten kohtaaminen hoidollisessa vuorovaikutuksessa. Näin keskeisenä tavoitteena on mielentämiskyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Hoidon edistymistä seurataan hoidon edetessä juuri tästä näkökulmasta käsin, käyttäen tarvittaessa apuna mentalisaatiokykyä kuvaavia mittareita.  Kun tämä tavoite on kohtuudella saavutettu, voidaan hoito yhteisesti sopien päättää.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan.

Mielenterveyden voimmekin nähdä mentalisaation näkökulmasta kykynä eri tilanteissa ylläpitää toimivaa
mielentämiskykyä sekä kykynä joustavasti työstää haasteellisissa tilanteissa syntyvät mielentämiskatkokset.

Video

Katso tekemämme video aiheesta.

Kirjaan liittyvät arviot, haastattelut ja esittelytilaisuudet

Keinänen, Matti & Martin. (2019). Mieli meissä –  Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Kirjapaja.

12.2.2019 Mieli meissä -kirja johdattaa kaikille hyödylliseen taitoon ymmärtää omaa ja toisen mieltä. ePressi.

16.2.2019 Pahoititko mielesi töissä tai kotona? Opettele mielentämään neuvovat psykoterapeutit. Haastattelu YLE:n uutisissa.

27.2.2019 Mentalisointi – avain itse ja toisen ymmärtämiseen. Yleisöluento. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto, yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

2.5.2019 Osaatko kohdata aidosti? Haastattelu Voi hyvin lehdessä.

16.8.2019 Mentalisaatioteoria taipuu arjen avuksi. Mieli meissä -kirjan arvio Psykologilehdessä.

16.8.2019 Nyt kaikki mielentämään! Mieli meissä -kirjan arvio Lääkärilehdessä.

1.9.2019 Teoriaa ja käytäntöä mielentämisestä eli mentalisaatiosta. Kirjan arvio Perheterapia -lehdessä 3/19.

6.10.2019 Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Haastattelu- ja keskustelutilaisuus Turun kirjamessuilla.

5.11.2019 Moni kiihdyttää tunteitaan turhaan – mielentäminen on taito, jonka voi oppia. Haastattelu Tehy-lehdessä.

12.11.2019 Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Kirjaesittely tietokirjailijoiden paikallistapaamisessa Turussa.

3.1.2020 Mennään mieleen. Omaan ja toisen ihmisen mieleen menemisen taito eli mielentäminen auttaa arjen ja työelämän ristiriidoissa. Haastattelu Askel-lehdessä 1/20, s.24-26.

27.3.2020 Tasapainoista arkea paremmin mielin. Artikkeli Valkonauha -lehdessä 1/2020, s. 29-30.

Koulutuskokonaisuus: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä (yhteensä 6 pv)

  1. Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv)
  2. Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv)

Kaksi koulutusjaksoa muodostaa kokonaisuuden, joiden suorittamisen voi tehdä omassa tahdissaan. Todistuksen saa, kun molemmat jaksot on suoritettu. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 48 tuntia lähiopetusta. Koulutus sisältää myös ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä. Koulutuskokonaisuudesta saa 5 opintopistettä. Huom: Koulutus on aiemmin järjestetty kolmessa osassa. Ne henkilöt, joilta puuttuu aiemmasta koulutuksesta viimeisen päivän osio, voivat halutessaan osallistua viimeiseen päivään erikseen.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisellä jaksolla harjaannumme tunnistamaan toimivaa mentalisaatiokykyä, siinä tapahtuvia katkoksia sekä katkosten hoidollista kohtaamista. Toisessa jaksossa tutustumme mentalisaatioterapian yksilö- ja ryhmähoito-osioihin. Koulutuksessa perehdytään mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen, hoitoprosessiin sekä kehittämämme lyhytterapiaryhmän sisältöön. Lyhytterapiaryhmässä käytämme arvioinnin apuna myös luotettavia mentalisaatiokyvyn mittareita. Esittelemme näitä mittareita toisella koulutusjaksolla. Työskentelemme koulutuksessamme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Työskentelymme erityisenä piirteenä on se, että käytämme koulutusryhmissämme mentalisointityöskentelyn lisäksi psykofyysisen psykoterapian menetelmiä. Koulutukseen osallistujat saavat tähän kokemuksellisen kosketuksen molemmissa koulutusjaksoissa. Näin osallistujat pääsevät tutustumaan omaan keholliseen ja sanoittavaan mielentämiseen. Se on perustana, kun pyrimme ymmärtämään tunteiden vaikutusta omassa elämässä ja hoitotyössä. Perehtyminen omiin tunnekokemuksiin on edellytys sille, että voi edistää vuorovaikutuksessa toisen mielentämiskykyä. Perinteisen näkökulman mukaan puhutaan terapeutin vastatunteista. Me laajennamme tätä omien kokonaisvaltaisten kokemusten hahmottamiseen ja hoidolliseen hyödyntämiseen vuorovaikutuksessa. Psykofyysisiä menetelmiä käytämme siten oman kehollisen mielentämisen tunnistamiseen ja ymmärtämiseen mentalisaatiohoidossa. Niiden hoidollinen käyttö terapiassa vaatii oman erillisen koulutuksensa.

Muut täydentävät mentalisaatiokoulutukset

  1. Mentalisaationäkökulma pariterapiassa (2 pv), kokemukselliset päivät Matti Keinäsen ja Minna Martinin johdolla.
  2. Mentalisaatio- ja psykofyysinen näkökulma psykoterapiassa (1 pv), kokemuksellinen päivä Minna Martinin johdolla.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training (Anna Freud Centre, London)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin, jotta perusta siirtymiselle ensimmäisestä koulutusosiosta toiseen osioon onnistuu.

Koulutuksen tilaus

Jos kiinnostut tilaamaan jonkun tällä sivuilla esitellyistä koulutuksista yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv)

Kuvaus ja tavoite

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin omassa elämässä. Koulutuksessa saadaan kosketus sekä sanattomaan että sanoittavaan mielentämiskykyyn. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät sisältävät mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen. Osallistujat pääsevät tutustumaan oman ja toisen mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mielentämisestä itsessä ja toisessa.

Koulutuspäivien sisältö painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Osallistujille annetaan aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa sekä ennakkotehtäviä.

1. päivän teema: Toimiva mielentämiskyky

2. päivän teema: Mielentämiskyvyn katkos

3. päivän teema: Mielentäminen arkielämässä

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Kouluttajat

Matti Keinänen ja Minna Martin

Tulossa olevia koulutuspäiviä

15.-17.6.2022 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: Mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv)

Kuvaus ja tavoite: Jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan kykyä hahmottaa yksilö- ja ryhmähoito-osion sisältävää mentalisaatioterapian hoitomallia. Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen sekä hoitoprosessin aloitukseen.

Koulutuspäivien sisältö painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Harjoituksen materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan, myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Kohderyhmä: Koulutus toimii jatkumona koulutukselle Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Osallistujilta edellytetään ensimmäiseen jakson läpikäymistä.

4. päivän teema: Mielentäminen yksilöhoidossa

5. päivän teema: Mielentäminen ryhmätilanteissa

6. päivän teema: Mielentämiskykyä edistävät hoitotoimenpiteet

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Kouluttajat

Matti Keinänen ja Minna Martin

Tulossa olevia koulutuspäiviä

21.-23.4.2021 Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjänä Psykologien Kustannus Oy, Helsinki. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

31.8.-2.9.2022 Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

Huom. Jos olet osallistunut aiempiin koulutuskokonaisuuksiimme, voit osallistua syventäviin päiviin omassa tahdissasi.

Muita mielentämiseen liittyviä koulutuspäiviä

Kuvaus ja tavoite: Koulutuspäivissä tutustutaan mielentämiseen eli mentalisaatioon kohderyhmän toivomasta näkökulmasta. Päivässä voivat painottua myös psykofyysiset näkökulmat mielentämiseen (kuten kehollisuus, kehokokemus, hengitys, kipu tai ylipäänsä voidaan käsitellä psykofyysisen työotteen ja mielentämisen yhteyttä).

Sisältö: Päiviin voi kuulua ennakkoluettavaa, ennakkotehtäviä, mielentävän vuorovaikutuksen harjoittelua sekä psykofyysisiä harjoituksia.

Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattilaisille, työyhteisöille, yhdistyksille ja muille organisaatioille.

Kouluttaja Minna Martin, kouluttajapsykoterapeutti

Tulossa olevia koulutuspäiviä

28.4.2021 Mielentäminen arki- ja työelämän tukena. Etäkoulutus Zoomissa, järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. Kaikille avoin!

2.-3.6.2021 ja 1.-2.9.2021 Kehollisuus ja mielentäminen psykoterapeuttisen työn rikastajina. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykoterapeutit, Seinäjoki.

11.-12.8.2021 Kun on tunteet – tunteiden mielentäminen opetuksessa ja oppimisessa. Duodecimin kesäkoulu lääkärikouluttajille. Rokua.

11.1.2022 Mentalisaation ja kehollisuuden näkökulmat psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -koulutus. Järjestäjänä Siria Oy.

16.-17.3.2022 Hengitys, mentalisaatio ja kipu. Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti. Lisätietoa myöhemmin.