Hengittävä mieli

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta ensisijassa terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille.

Työnohjaus tarjoaa psykoterapeutille ja muille ammattihenkilöille areenan reflektoida, mitä omalla vastaanotolla tai työssä tapahtuu, millaisia toimintatapoja ja tekniikoista käyttää, millaisia tunteita ja tuntemuksia työskentely herättää ja miten omat kokemukset vaikuttavat potilas-, asiakas- tai oppilassuhteeseen. Työnohjauksessa pyritään saamaan kosketusta mahdollisimman laajasti työnohjauksen suhdekirjoon. Työnohjauksessa voidaan siis tarpeen tullen huomida myös ammatillisen kehityksen vaihe, ammatti-identiteetin kehitys, työssä jaksamisen kysymyksiä ja pohtia ammatilliseen yhteisöön integroitumisen kysymyksiä.

Työnohjaus voi olla osa psykoterapiakoulutusta, jolloin se syventää teoriaopiskelua ja kliinisessä potilastyössä oppimista. Oman käyttöteorian sisäistäminen ja viitekehyksen interventioiden harjoittelu on usein pitkäaikainen ja aikaa vievä prosessi. Työnohjaus tarjoaa tähän hyvän oppimisen areenan. Oppimisen tukena voidaan käyttää videoita ja äänitallenteita.

Valmistuneella psykoterapeutilla työnohjaus on olennainen osa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työssäjaksamisen tukemista. On suositeltavaa, että työnohjaus jatkuu koko ammattiuran ajan. Työnohjaus voi olla merkityksellistä erityisesti erilaisissa ammatillisen uran käännekohdissa, esimerkiksi työpaikan vaihdon, oman elämänmuutoksen, oman sairastumisen tai eläkkeelle jäämisen yhteydessä. 

Työnohjauksen tärkeä tehtävä on lisätä kokonaisvaltaisesti ohjattavan taitoja, hyvinvointia ja mielentämiskykyä. Yksilöllisistä tavoitteista sovitaan työnohjauksen alussa ja kuluessa, ja työnohjauksen hyötyä arvioidaan yhdessä riittävän usein.

Työnohjaus voi olla yksilöllistä tai toteutua pienemmässä tai isommassa ryhmässä. Työnohjauskerran kesto ja tapaamiskertojen tahti sovitaan tapauskohtaisesti ja muutoksia näihin voidaan tehdä matkan varrella.

Koulutuksiin liittyvään työnohjaukseen liittyy vaatimus työnohjauksen tuntimäärästä, kestosta ja hoidettavien potilaiden määrästä ja hoitoprosessien pituudesta. Työnohjattava pitää tällöin itse kirjaa siitä, että nämä vähimmäisvaatimukset täyttyvät. 

Miksi ryhmätyönohjausta? Erityisesti koulutusten yhteydessä suositellaan ryhmätyönohjausta. Ryhmässä oppii paljon myös toisten tavoista tehdä työtä ja toisten potilaiden muutosprosessista. Samalla tällaisessa prosessissa on mahdollista rakentaa omaa, yksilöllistä tapaa tehdä työtä. Hyvin toimivassa työnohjausryhmässä työskentely on koko ajan aktiivista kaikille osallistujille. Ryhmän jäsenet voivat tarjota ohjausvuorossa olevalle tukea, ideoita ja omia kokemuksiaan peilauspinnaksi. Aktiivisen ryhmätyöskentelyn luonteen vuoksi koulutuksissa lasketaan kaikki käytetyt ryhmätyöskentelyn tunnit koulutuksen edellyttämään tuntimäärään. Näin ollen ryhmässä vaadittavat tunnit karttuvat nopeammin kuin yksilökäynneillä ja työnohjausprosessi tulee kokonaisuudessaan kävijälle edullisemmaksi.

Miksi työnohjauksessa kannattaa keskittyä rajattuun määrään asiakastapauksia tai aiheita? Toisinaan työnohjattavilla voi olla iso tarve jakaa työnohjauksessa monen haasteellisen potilastapauksen etenemistä. Kun huomaa tarpeen olevan suuri, on hyvä tarkistaa, onko työnohjausta tarpeeksi usein. Jos pyrkii mahduttamaan liian paljon asioita tapaamiseen, ei yleensä saa ohjauksesta niin paljon kuin keskittyessä pienempään asiakokonaisuuteen. Syventyminen ja keskittyminen palvelevat usein sekä omaa oppimista että tunnetyöskentelyä.

Työnohjauseen on tärkeä valmistautua. On hyvä hahmottaa, mihin toivoo apua, tukea ja vastausta, mikä on tapaamiskerran tavoite tai fokus, millaiseen ongelmaan on törmännyt, mikä askarruttaa, millaiset vastatunteet ovat olleet haasteellisia itselle jne. Työnohjaajalta ei välttämättä saa valmiita vastauksia, mutta mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan oman työn solmukohtia.

Työnohjauksessa voivat painottua psykofyysisten työskentelytapojen ohjaus. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työnohjattavalla on tähän perusvalmiuksia, hän on osallistunut johonkin psykofyysiseen koulutukseen ja aloittanut sen pohjalta psykofyysisten käytänteiden tuomisen auttamistyöhönsä. Työnohjauksessa saa tällaiseen työskentelyn haltuunottoon ohjausta, tukea ja lisävirikkeitä. On hyvä huomioida, että työnohjaus ei ole koulutuksellinen areena, vaikka työnohjauksessa toki on usein myös pedagogisia elementtejä. Psykofyysiseen lähestymistapaan kannattaa ensin hankkia perusvalmiuksia ja vasta sen jälkeen hakeutua työtapaa tukevaan työnohjaukseen. Muutoin riskinä on, ettei psykofyysisyys auttamistyössä kuitenkan ala elää, myöskään työnohjauksen vuorovaikutuksessa. Työnohjaus ei voi korvata koulutusta.

Työnohjaajan koulutus ja pätevyys

Olen vaativan erityistason kongnitiivis-analyyttinen psykoterapeutti eli kouluttajapsykoterapeutti. Olen suorittanut myös psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutuksen ja kouluttajakoulutuksen. Toimin kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana useiden viitekehysten psykoterapiakoulutuksissa.

Olen STOryn  eli Suomen työnohjaaja ry:n jäsen.

Olen toinen pääkouluttaja Turun kesäyliopiston järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Olen toinen pääkouluttaja Tampereen kesäyliopiston järjestämässä työnohjaajien täydennyskoulutuksessa Kehollisuus työnohjauksessa. Ilmoittautuminen käynnissä tähän koulutukseen!

Työnohjauksen kohderyhmät

  • Psykoterapeutit (KAT, psykofyysinen ja muut viitekehykset)
  • Psykoterapiaopiskelijat eri viitekehyksistä
  • Ryhmätyönohjaus psykoterapeuteille ja psykoterapiaopiskelijoille
  • Psykoterapialan työnohjaajien ja työnohjaajaopiskelijoiden työnohjaus
Tilaa työnohjaukseen?
  • Vuoden 2024: tiedustele harvakseltaan toteutuvan työnohjauksen paikkoja, tilaa saattaa löytyä loppuvuodesta.
  • Vuoden 2025 alusta pystyn aloittamaan tiiviimpää työnohjausta tarvitsevan kanssa (yksilö- tai pienryhmätyönohjaus).
  • Olethan yhteydessä sähköpostitse minna.martin@outlook.com

Kustannukset ja toteutus

Yksilötyönohjaus 95€/45 min. / 126 €/60min. / 190 €/90 min. (ei sisällä työnohjaajan ennakkovalmistautumista). Huom. vuoden 2025 alusta yksilötyönohjauksen taksa 105 €/45 min. / 130 €/60 min. / 210 €/90min.

Yksilötyönohjaus tai parityönohjaus 120-150 €/45 min. (sisältää työnohjaajan perehtymisen tuntitranskriptioihin ja muuhun ennakkomateriaaliin, koskee koulutuksessa olevia psykoterapiaopiskelijoita).

Ryhmätyönohjaus 2-4 hengen ryhmässä 120-150 €/45 min. riippuen henkilökohtaisen ohjauksen pituudesta ja ohjauksen vaativuudesta.

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Psykoterapeuttiseen, yksilölliseen potilastyöhön kohdistuva työnohjaus on arvonlisäverotonta. Työnohjauksen työnohjaus ja muuhun kuin kliiniseen potilastyöhön liittyvä työnohjaus ovat arvonlisäverollista toimintaa, eli maksuun lisätään alv 24 % (vuoden 2025 alusta alv 25,5 %). Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai hänen työnantajansa. 

Laskutusasioista on sovittava ennen työnohjauksen aloittamista.

Työnohjaus voi toteutua myös etävastaanotolla Doxy.me tai Zoom -palvelun kautta.

Yleisimmin ryhmätyönohjauksessa varataan aikaa ryhmän osallistujamäärä x 45 min. Tauot pyritään järjestämään ohjattavien toiveiden mukaan, mutta on huomioitava, että myös taukojen pituus saattaa vaikuttaa työnohjauksen kokonaishintaan. Tavoitteena on toimiva ryhmätyöskentely, joka jättää tilaa myös yhteiselle ja yleiselle keskustelulle, esimerkiksi työnohjausprosessia, koulutusprosessia, omaa oppimista tai muuta tärkeää teemaa koskien.

Miksi työnohjausryhmässä käyminen per 45 min on kalliimpaa kuin samankestoinen yksilöllinen työnohjaus? Työnohjattava saa ryhmässä ohjausta koko ryhmätapaamisen keston ajan eli hän ei maksa vain ”omasta ajastaan”, vaan ohjauksen koko kestosta. Tavoite on, että koko työryhmä on aktiivinen työskentelyssä koko ajan. Työnohjaaja ohjaa siis samanaikaisesti kutakin yksilöllisesti ja ryhmää yhteistoimintaan. Jos työnohjausryhmässä on esimerkiksi kolme osallistujaa ja ryhmä kokoontuu 3 x 45 min kerrallaan, työnohjauksen kokonaishinnaksi tulee 120 euroa eli 40 €/45 min/osallistuja. Jos ohjattava on koulutuksessa, hän saa hyväksiluettua kaikki kolme tuntia vaadittavaan työnohjaustuntimäärään. Näin ryhmämuotoinen työnohjaus on ohjattavalle aina kokonaisuudessaan edullisempaa ja samalla useimmiten tehokkaampi oppimisareena kuin yksilöllinen prosessi. Koulutuksissa on usein mahdollisuus yhdistää yksilöllistä ja ryhmämuotoista työskentelyä ja vaihtaa työnohjaajaa prosessin puolivälissä, jolloin saa oppia useammalta eri tavoin työskentelevältä ihmiseltä. 

Vaihdoksista ja muutoksista keskustellaan aina hyvissä ajoin etukäteen.