Hengittävä mieli

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisoinnilla eli mielentämisellä tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä. Kun mielentäminen toimii, voimme ymmärtää omaa ja toisen sisäistä maailmaa ja ymmärtää, miten nämä poikkeavat käyttäytymisestä. Mielentävässä vuorovaikutuksessa käyttäytymisemme perustuu kokonaisuuden huomioimiseen ja ennakointiin ja aitoon vuorovaikutukseen sisäisten maailmojen välillä.

Mielentämiskyky rakentuu riittävän turvallisissa kiintymyssuhteissa. Se on luonteeltaan hauras ja herkästi haavoittuva. Jokainen meistä menettää sen ajoittain esimerkiksi stressitilanteissa. Kykymme ei siis voi eikä tarvitse olla täydellinen. Kysymys on enemmän siitä, miten kykenemme saavuttamaan riittävän toimivan ja vaikeissakin vastoinkäymistilanteissa palautuvan kyvyn mielentämiseen.

Mentalisaatioon perustuvassa hoidossa korostetaan sitä, että toisen ihmisen mieli on läpinäkymätön. Meille syntyy toisen kokemuksista ja tunnetilasta vaikutelmia. Voimme hyödyntää näitä vaikutelmia ei-tietävällä, uteliaalla, kyselevällä ja turvaa luovalla asenteellamme ja kutsua toista aktiiviseen yhteistyöhön kanssamme. Kaikilla meillä on ajoittaisia, ohimeneviä katkoksia mielentämiskyvyissämme, mutta mielenterveysongelmissa ja vaikeiden somaattisten sairauksien yhteydessä nämä yhteyden katkokset voivat olla pitkäaikaisempia ja syvempiä haitaten tunnesäätelyä ja toimintakykyä. 

Kuuntele Ylen Tiedeykkösen ohjelma 10.11.2020 Mentalisaatio kyky pitää toisen ajatukset, tunteet ja kokemus mielessä. Avain parempaan yhteiseloon ihmisten kesken? 

Katso video

Mieli meissä – Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin


Kirjan kirjoittajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)


Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training (Anna Freud Centre, London)

Mielentäminen ja psykofyysinen näkökulma auttamistyössä ja ihmissuhteissa

Kesto: 1-2 päivää tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö: Koulutuspäivässä tutustutaan mielentämiseen teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Päiviin kuuluu ennakkoluettavaa, ennakkotehtävä, mielentävän vuorovaikutuksen harjoittelua sekä kehollisia harjoituksia.

Tavoite: Koulutuspäivässä pyritään tarjoamaan kosketus mielensisäiseen maailmaan, kehollisuuteen ja vuorovaikutuskokemuksiin. Kurssilla koetun ja käsitellyn varassa osallistuja voi harjaannuttaa aidompaa läsnäoloa sekä itsensä että toisen kanssa ja saa mahdollisuuden itsestäätelyn ja tunnestäätelyn taitojen kehittämiseen.

Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattilaisille, työyhteisöille, yhdistyksille ja muille organisaatioille.

Kouluttaja: Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Tulossa olevia koulutuspäiviä: Lisätietoja myöhemmin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Kipu, mielentäminen ja hengitys

Koulutuksen kesto on 1-2 työskentelypäivää koulutuksen tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hengitys on herkkä elintoiminto, joka reagoi tuntemuksiimme ja tunteisiimme ja on siten yhteydessä vuorovaikutuksessa opittuihin hätääntymisen ja rauhoittumisen kykyihin sekä kiintymyssuhteiden muodostumiseen. Rauhallinen hengitys tyynyttää ja lievittää kipua, epätasapainoinen hengitys puolestaan voimistaa kipukokemusta ja hätääntymistä ja saa kehomielen stressitilaan. Kivun pitkittyminen on usein yhteydessä pitkäaikaiseen stressiin, vuorovaikutussuhteissa ilmenevään turvattomuuteen, kehotietoisuuden pulmiin ja siten hengityksen ongelmiin. Hengitystapoihin saatetaan kivuliaiden toimenpiteiden ja synnytyksen yhteydessä kiinnittää huomiota ja kannustetaan hengittelemään rauhallisesti. Hengityksen parissa voitaisiin kivunhallinnan yhteydessä työskennellä vielä enemmänkin, oli sitten kyse akuutista tai kroonisesta kivusta. Ammattihenkilö aloittaa työskentelyn kuitenkin aina ensin itsestä, työntekijän tulee oppia ensin rauhoittamaan itseään ja hengitystään, sen myötä hän voi rauhoittaa myös potilasta tarpeen tullen.

Mentalisaatio: Omien ja toisten kipukokemusten kohtaaminen on vahvasti yhteydessä mentalisointi- eli mielentämiskykyyn. Päivien aikana saadaan ennakkoluettavan, ennakkotehtävän, luentojen ja kokemuksellisten harjoitusten avulla ymmärrystä siitä, miten merkittävässä roolissa auttajan oma mielentämiskyky on ja miten paljon kipukokemukset vaikuttavat kivusta kärsivän mahdollisuuksiin mielentää tilannettaan.

Sisältö: Koulutuksen teoriaosuudessa kuvataan mekanismeja, joilla hengitys, mielentäminen ja kipu liittyvät toisiinsa. Päivän aikana käydään teorian kautta läpi psykofyysisen hengitysterapian ja mentalisaation pääperiaatteet. Ennakko- ja parityöskentelytehtävien avulla tutustutaan reflektointitehtäviin, joista kivusta kärsivä tai kipupotilaiden kanssa työskentelevä henkilö voivat hyötyä. Lisäksi tehdään psykofyysisiä harjoitteita, joiden avulla tutkitaan kivun vaikutuksia elintoimintoihin ja mieleen sekä rauhoittumisen vaikutusta kipuun.

Ennakkovalmistautuminen: Koulutukseen liittyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävä.

KohderyhmäKipupotilaiden kanssa työskentelevät terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöt.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin, jolla on kokemusta kipupotilaiden hoitamisesta myös aiemman, fysioterapeutin ammatin kautta.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Seuraavat koulutuspäivät:

Lisätietoa myöhemmin.

Mielelläni kehossani

Koulutuksen kesto on puolesta päivästä kahteen työskentelypäivään tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö: Rauhallinen suhde itseen ja omaan kehoon on hyvinvoinnin perusta. Koulutuksessa tutustutaan teorian ja käytännön harjoitusten avulla kehosuhteen rakentumiseen ja ongelmiin, ja miten syntyneitä ongelmia voidaan työstää. Koulutuksessa tutustutaan käsitteisiin, kuten kehosuhdeperintö ja mielentävä kehosuhde. Koulutus sisältää ennakkoluettavaa, ennakkotehtävän, luento-opetusta sekä kehollisten harjoitusten tekemistä yksin ja parin kanssa.

Ennakkovalmistautuminen: Koulutukseen liittyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävä.

KohderyhmäKaikki kehosuhteestaan kiinnostuneet, erityisesti ammattihenkilöt, jotka työskentelevät kehosuhdeongelmien parissa.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin, joka on aiemmalta ammatiltaan fysioterapeutti ja liikuntaryhmien ohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus kehollisuuden parissa tehtävästä terapeuttisesta ja luovasta työskentelystä ja on kirjoittanut kirjan Mielelläni kehossani, kohti hyväksyvää suhdetta itseen.

Seuraavat koulutuspäivät:

Lisätietoa myöhemmin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!