Hengittävä mieli

Psykofyysinen hengitysterapia eli hengityskoulu

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Psykofyysistä ryhmämuotoista lyhytterapiaa kutsuttiin nimellä hengityskoulu. Nykyään menetelmää sovelletaan itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille.

Monilla on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa. Näistä aiheutuu varsin yleisiä oireita ja ongelmia. Kaikkien hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että ihminen on itse välttämättä huomannut sitä. Tämä menetelmä tarjoaa keinoja sekä ammattihenkilön että potilaan/ohjattavan itsesäätelyn parantamiseen. Se antaa ammattilaiselle tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä.

Psykofyysinen hengitysterapia on integroitavissa moniin terapiamuotoihin, monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi ja erilaisten kehollisten ja toiminnallisten ohjauskäytäntöjen tueksi.

Hengitys virtaa


Hengityksen kuvaamisen perussanoja ovat dynaamisuus, tauot ja virtaaminen. Edestakainen aaltoliike on oleellinen osa liikettä, sen kokeminen hengitysliikkeessä on merkittävää. Myös mielensisäinen hengittävyys liikuttaa ja vaikuttaa meissä. Saatamme estää liikkuvuuden pidättämällä hengitystä ja torjumalla liikutetuksi tulemisen tunteen. Muutostyö alkaa liikahduksella, on se sitten mielikuvan tai liikkeen aiheuttamaa hellittämistä, rauhoittumista, oivaltamista tai voimallista purskahdusta uloshengityksessä. Virtaamisen ruumiillinen kokemus on kokonaisvaltainen elävyyden ja vapautumisen tunne ja se on kietoutuneena kokemukseen perusturvallisuudesta. Se syntyy vuorovaikutuksessa siitä, miten meitä on kannateltu ja kuinka olemme voineet luottaa turvalliseen vuorovaikutukseen. Samassa yhteydessä opimme elävyyden, tunteiden kokemisen sekä luottamuksen oman kehon käyttökelpoisuuteen. Virtauksen kautta rakentuu myös suhteemme maahan/painovoimaan, joka taas vaikuttaa hengitykseemme. Aina, kun kadotamme yhteyden tukipintaan, se vaikuttaa hengityksemme laatuun.

Miksi kannattaa osallistua hengitysaiheisiin koulutuksiin?


Kaikkien hengitys on ajoittain epätasapainossa. Stressaannumme, huolestumme, olemme kiireisiä, sairastumme, ahdistumme, koemme voimakkaita äkillisiä tunteita – tämä kaikki on luonnollista ja osa elämää. Epätasapainoinen hengitys puolestaan saa aikaan stressireaktion elimistössä, jonka koemme vaihtelevina oiretuntemuksina ja voimavarojemme laskuna.
Hengitykseen vaikuttaminen on ilmaista ja aina käytössä oleva keino, jonka avulla voimme oppia vaikuttamaan omaan hyvinvointiimme ja kykyymme rauhoittua vaikeassakin tilanteessa. Hengitys on ei-kenenkään -aluetta ja samalla se kuuluu kaikille ikään ja ammatilliseen taustaan katsomatta. Tarjoan koulutuksissa hengitystä uudenlaisena, ja kuitenkin tuhansia vuosia vanhana, tietoisena ja terapeuttisena keinona. Kyse ei ole tekniikoista, joita voisi opettaa ongelmat hetkessä poistavana viisastenkivenä. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta. Hengityksen parissa työskentelyä voi soveltaa monenlaisiin elämän hankaustilanteisiin ennaltaehkäisevänä ja hoitavana keinona. Samalla se tarjoaa keinoja jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.

Mitä saat? Saat runsaasti ideoita siitä, miten löytää hengitystyöskentelyn avulla

 • Rauhoittumisen kykyä
 • Mahdollisuutta ylläpitää tasapainoa ja terveyttä
 • Tasapainoa hengitykseen: terveempää tapaa hengittää
 • Lievitystä kipuihin ja muihin oireisiin
 • Rauhallisempaa ja syvempää unta
 • Elävää yhteyttä omiin kehotuntemuksiin, tunteisiin ja tiedostamiseen
 • Vapautta olla oma itsensä
 • Myötätuntoista suhdetta itseen ja toisiin
 • Anteeksiantavuutta, armollisuutta
 • Leikillisyyttä ja lämpöä
 • Emotionaalista tasapainoa
 • Toimijuutta
 • Itsesäätelykykyä

Hengitys virtaa -aamu/iltapäivä

Koulutuksen kesto on 4 opetustuntia (klo 9-12 tai 13-16). Koulutus on luentopainotteista ja se voidaan järjestää etänä Zoomin välityksellä. Osallistujien määrä tällöin max. 99. Koulutuksesta voidaan myös ottaa tallenne järjestäjätahon käyttöön kuukaudeksi.

Luennolla käsitellään hengityksen vaikutuksia ihmisen terveyteen, tunne-elämään ja ihmissuhteisiin. Sen lomassa tehdään pieniä kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia hengitystä ja mielikuvia ruokkivien runojen kannattelemana.

Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii ammatti-ihmisille ja kaikille muille hengityksestään kiinnostuneille.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Hengitys virtaa -kurssipäiviä:

Lisätietoja myöhemmin!

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 7 opetustuntia. Lähikoulutuspäivä muodostuu kokemuksellisesta harjoituksista. Päivän mittaan tehdään kehollisia, mielikuvallisia ja vuorovaikutuksellisia harjoituksia itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa. Päivän aikana tutustutaan hellittämiseen, kannateltuna oloon, omiin rajoihin ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja kosketukseen. Kehollisten harjoitteiden kautta saadaan kosketusta omiin tunteisiin, mielikuviin ja muistoihin.

Kohderyhmä: Päivä sopii ammattihenkilöille, jotka haluavat tutustua menetelmään, ihmisille, jotka kokevat hengityksessään pulmia tai niille, jotka ovat muista syystä kiinnostunut kehollisesta työskentelystä ja omaan sisäiseen maailmaan tutustumisesta. Suosittelen päivää niille, jotka pohtivat pidempään koulutukseen osallistumista ja haluavat saada menetelmästä kokemusta.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Tutustumismatka -kurssipäiviä:

15.2.2023 Tutustumismatka hengitykseen. Helsingin joogayhdistys 50 vuotta, koulutuspäivä yhdistyksen jäsenille.

24.5.2023 Tutustumismatka hengitykseen. Järjestäjänä Turun Kesäyliopisto.

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto koulutuspäivän kesto on 7 opetustuntia.

Koulutuspäivään sisältyy kaksi noin tunnin mittaista luentoa, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan sekä hengityksen psykofysiologiaan ja hengityksen ja vuorovaikutuksen yhteyteen. Tämän lisäksi tehdään kokemuksellisia harjoituksia itsenäisesti ja parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutukseen ovat siis etusijalla aiheeseen jo tutustuneet ammattihenkilöt.

Sisältö ja tavoite: Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksien kautta. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin. Koulutus ei anna valmiuksia toimia hengityskouluohjaajana, tämä edellyttää pitempään koulutukseen osallistumista.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia:

23.-24.3.2023 Hengitys työvälineenä -koulutus, järjestäjänä kesäyliopisto Riveria Joensuussa.

19.10.2023 Hengitys työvälineenä. Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

Koulutuksen kesto ja sisältö: 10 päivää, 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä verkossa ja itsenäistä teoriaan tutustumista, yhteensä 6 opintopistettä. Koulutus toteutuu 4 kk aikana neljässä osassa kuukauden välien (3 + 3 +2 +2 päivää).

Oppimateriaali: Koulutuksessa käytettävä Hengitysterapeutin työkirja kuuluu koulutuksen hintaan. Muu oheismateriaali hankitaan itse.

Koulutuksen kuvaus: Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty yli 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.

 

Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Yli 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

 

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa lisäten kummankin osapuolen turvallisuuden tunnetta.

 

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengityskouluun tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

 

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia omassa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse.

 

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

 

Sisältö:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja. Kouluttajakokelaat Netta Viitala ja Viveka Kauranen tulevat olemaan mukana vuoden 2022 koulutuksissa ja he jatkavat yhdessä itsenäisesti kouluttamista vuodesta 2023 alkaen.

Tilaa koulutus koulutusyhteisöllesi

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Turku keväällä 2023

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 8.-10.2., 8.-10.3., 13.-14.4. ja 4.-5.5.2023. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

Tampere syksyllä 2023

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 29.8.-31.8., 11.-13.10., 23.-24.11. ja 14.-15.12.2023. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

Turku keväällä 2024

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 31.1.-2.2., 28.2.-1.3., 11.-12.4. ja 2.-3.5.2024.

Helsinki syksyllä 2024

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 28.-30.8.2024, 18.-20.9.2024, 24.-25.10.2024 ja 21.-22.11.2024. Lisätietoja myöhemmin.

 

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestään ja kehollisuudestaan kiinnostuneille.

Sisältö: Tapaamiset muodostavat vuodenkiertoon liittyvän kokonaisuuden. Koulutus sisältää kokemuksellista, kehollista ja luovaa työskentelyä sekä itsen kanssa että ryhmässä. Kunkin vuodenajan teemaan viritytään pienen ennakkotehtävän avulla ja tapaamisten välillä työskennellään hengityksen kanssa itsenäisesti luonnon ja ympäristön tukemana. Sisällöissä kertautuu tuttuja hengityskoulun harjoituksia, lisäksi tutustutaan tätä koulutusta varten luotuihin harjoituksiin. Yhteisen työskentelyn on tarkoitus tukea kokonaisvaltaisesti osallistujan itsetuntemuksen kehittymistä, omaa kasvua ja jaksamista. Oman prosessin tueksi suosittelemme henkilökohtaisen päiväkirjan pitämistä. Lisäksi kokemuksia jaetaan pareittain ja ryhmässä keskustellen.

Toteutus: Koulutus toteutetaan sekä sisätiloissa että ympäröivää luontoa hyödyntäen. Koulutus sisältää aiheisiin virittäviä ennakkotehtäviä ja jaksojen välisiä kehollisia harjoituksia.

Varusteet: Joogamatto, kaksi peittoa ja tyyny, vuodenaikaan ja säähän sopivat sisä- ja ulkovaatteet, villasukat, päiväkirja ja värikynät.

Tapaamisajat ja teemat

Talvi 12.-13.1.2023

Teema: Lepo ja lupa olla

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:

 • Pysähtyminen, sisäänpäin kääntyminen ja olemisen ihmettely
 • Muihin tutustuminen, kontaktin solmiminen ryhmään
 • Luottamus ja kannattelu
 • Turvan löytäminen sisäisestä maailmasta ja ulkoisesta todellisuudesta

Tapaamiskerran muut sisällöt:

Koulutukseen virittyminen: Miten suhde luontoon ja vuodenkiertoon voivat tukea itsehavainnointia? Miten muutos ja kasvu näkyvät itsessä ja vuoden kierron aikana? Miten tunnistaa itsessä samoja tunnelmia ja ilmiöitä, joita on luonnossa eri vuodenaikoina? Miten suhde talviseen luontoon tukee lepoa ja luvan antamista? Miten suhde talveen haastaa omaa hyvinvointia? Suhde hämäryyteen, pimeyteen, kaamokseen, kylmään, lumeen ja jäähän?

Kevät 27.-28.4.2023

Teema: Uuden alku ja toivon herääminen

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:

 • Tilan tekeminen herkkyydelle ja keskeneräisyydelle
 • Uuden versominen, omiin mahdollisuuksiin tutustuminen
 • Kun uudet mahdollisuudet avautuvat ja kaikki on vielä auki
 • Lupa hengittävään leikkiin, luovuuteen, vapauteen ja villeyteen

Tapaamiskerran muut sisällöt:

Millaista kasvua haluaisit laitaa alulle? Millaisia ovat tämänhetkiset unelmat, toiveet ja tavoitteet? Millaisia uusia alkuja ja juurtumisen ituja itsessä viriää ja huomaa? Mikä keväässä haastaa? Mikä panee vastaan muuttumisessa? Ilon ja pettymyksen vuorottelu.

Kesä 1.-2.6.2023

Teema: Muutos ja kasvu

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:

 • Siemenestä pinnalle, kohti kasvua ja todellisia mahdollisuuksia
 • Avautuminen ja kypsyminen
 • Antaminen ja saaminen
 • Sisäänhengitys ja lupa nauttia
 • Nähdyksi tuleminen oman kasvun, kukoistuksen ja rehottamisen kanssa

Tapaamiskerran muut sisällöt:

Miten luonnon puhkeaminen kukoistukseen voi rohkaista omaan kasvuun? Minkä on aika juuri nyt itsessä tulla näkyväksi? Yksinolon ja yhteyden yhteen sovittaminen ja ristiriita. Lupa vai pakko nauttia – mielihyvään liittyvä ristiriita.

Syksy 14.-15.9.2023

Teema: Irti päästäminen ja luopuminen

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:

 • Luopuminen mahdollisuutena hengityksen virtaukseen
 • Lakastuminen, lahoaminen, maatuminen ja luopuminen kasvuvoimana
 • Rajallisuuden ja realiteetin hyväksyminen
 • Surun kohtaaminen
 • Tilan syntyminen uudelle

Tapaamiskerran muut sisällöt:

Elämänsiirtymät, kasvu ja luopuminen. Voidakseen tulla todeksi itselle tarvitaan hyväksyntää ja lupaa olla juuri sellainen kuin on. Toistosta ja takertumisesta vapautuminen. Uusien merkitysten avautuminen vanhasta luopuessa.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat koulutuksen tiedot:

Hengityksen vuodenajat 1. kokoinaisuus: talvi

Hengityksen vuodenajat 2. kokoinaisuus: kevät, kesä, syksy

Voi siis osallistua vain talveen ja halutessaan sen jälkeen ilmoittautua ja sitoutua muuhun osaan koulutuksesta. Loppuosaan ei kuitenkaan voi tulla mukaan, ellei ole mukana talven aloituskerrassa.

 

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Tavoite: Koulutuksessa syvennetään hengityskoulu -menetelmien käyttöä ja tutkitaan henkilökohtaista pyhän kokemusta hengitys-, kehotietoisuus- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa käytetään menetelminä lisäksi luovaa kirjoittamista, piirtämistä ja liikettä. Tutkimme omaa pyhää hengitystä, pehmeää hiljaisuutta, kannatelluksi tuloa, rajoja, tilaa ja tilaa tekevää transgressiivista voimaa. Tutkimme myös luonnon merkitystä rauhoittumisen ja jäsentymisen kannalta.

Seuraava koulutuspäivä

16.-18.8.2023 Pyhä hengitys. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestä kiinnostuneille. Tampereen kesäyliopisto.

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Soveltuu erityisesti hengityskouluohjaajille, mutta on avoin myös muille, jotka haluavat tutkia kehomielen kokemuksia tyhjyydestä.

Sisältö: Lisätietoa koulutuksen sisällöstä myöhemmin.

Seuraavat koulutuspäivät:

3.11.2023 Tyhjyyden äärellä. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestä kiinnostuneille. Tampereen kesäyliopisto.

 

Ajankohta ja paikka

22.-24.9.2023 Porvoossa

9.-11.8.2024 Hangossa

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.