Hengittävä mieli

Psykofyysinen hengitysterapia eli hengityskoulu

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Psykofyysistä ryhmämuotoista lyhytterapiaa kutsuttiin nimellä hengityskoulu. Nykyään menetelmää sovelletaan itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille.

Monilla on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa. Näistä aiheutuu varsin yleisiä oireita ja ongelmia. Kaikkien hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että ihminen on itse välttämättä huomannut sitä. Tämä menetelmä tarjoaa keinoja sekä ammattihenkilön että potilaan/ohjattavan itsesäätelyn parantamiseen. Se antaa ammattilaiselle tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä.

Psykofyysinen hengitysterapia on integroitavissa moniin terapiamuotoihin, monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi ja erilaisten kehollisten ja toiminnallisten ohjauskäytäntöjen tueksi.

Hengitys virtaa


Hengityksen kuvaamisen perussanoja ovat dynaamisuus, tauot ja virtaaminen. Edestakainen aaltoliike on oleellinen osa liikettä, sen kokeminen hengitysliikkeessä on merkittävää. Myös mielensisäinen hengittävyys liikuttaa ja vaikuttaa meissä. Saatamme estää liikkuvuuden pidättämällä hengitystä ja torjumalla liikutetuksi tulemisen tunteen. Muutostyö alkaa liikahduksella, on se sitten mielikuvan tai liikkeen aiheuttamaa hellittämistä, rauhoittumista, oivaltamista tai voimallista purskahdusta uloshengityksessä. Virtaamisen ruumiillinen kokemus on kokonaisvaltainen elävyyden ja vapautumisen tunne ja se on kietoutuneena kokemukseen perusturvallisuudesta. Se syntyy vuorovaikutuksessa siitä, miten meitä on kannateltu ja kuinka olemme voineet luottaa turvalliseen vuorovaikutukseen. Samassa yhteydessä opimme elävyyden, tunteiden kokemisen sekä luottamuksen oman kehon käyttökelpoisuuteen. Virtauksen kautta rakentuu myös suhteemme maahan/painovoimaan, joka taas vaikuttaa hengitykseemme. Aina, kun kadotamme yhteyden tukipintaan, se vaikuttaa hengityksemme laatuun.

Miksi kannattaa osallistua hengitysaiheisiin koulutuksiin?


Kaikkien hengitys on ajoittain epätasapainossa. Stressaannumme, huolestumme, olemme kiireisiä, sairastumme, ahdistumme, koemme voimakkaita äkillisiä tunteita – tämä kaikki on luonnollista ja osa elämää. Epätasapainoinen hengitys puolestaan saa aikaan stressireaktion elimistössä, jonka koemme vaihtelevina oiretuntemuksina ja voimavarojemme laskuna.
Hengitykseen vaikuttaminen on ilmaista ja aina käytössä oleva keino, jonka avulla voimme oppia vaikuttamaan omaan hyvinvointiimme ja kykyymme rauhoittua vaikeassakin tilanteessa. Hengitys on ei-kenenkään -aluetta ja samalla se kuuluu kaikille ikään ja ammatilliseen taustaan katsomatta. Tarjoan koulutuksissa hengitystä uudenlaisena, ja kuitenkin tuhansia vuosia vanhana, tietoisena ja terapeuttisena keinona. Kyse ei ole tekniikoista, joita voisi opettaa ongelmat hetkessä poistavana viisastenkivenä. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta. Hengityksen parissa työskentelyä voi soveltaa monenlaisiin elämän hankaustilanteisiin ennaltaehkäisevänä ja hoitavana keinona. Samalla se tarjoaa keinoja jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.

Mitä saat? Saat runsaasti ideoita siitä, miten löytää hengitystyöskentelyn avulla

 • Rauhoittumisen kykyä
 • Mahdollisuutta ylläpitää tasapainoa ja terveyttä
 • Tasapainoa hengitykseen: terveempää tapaa hengittää
 • Lievitystä kipuihin ja muihin oireisiin
 • Rauhallisempaa ja syvempää unta
 • Elävää yhteyttä omiin kehotuntemuksiin, tunteisiin ja tiedostamiseen
 • Vapautta olla oma itsensä
 • Myötätuntoista suhdetta itseen ja toisiin
 • Anteeksiantavuutta, armollisuutta
 • Leikillisyyttä ja lämpöä
 • Emotionaalista tasapainoa
 • Toimijuutta
 • Itsesäätelykykyä
Tutustu hengityksen parissa työskentelyyn

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 7 opetustuntia. Lähikoulutuspäivä muodostuu kokemuksellisesta harjoituksista. Päivän mittaan tehdään kehollisia, mielikuvallisia ja vuorovaikutuksellisia harjoituksia itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa. Päivän aikana tutustutaan hellittämiseen, kannateltuna oloon, omiin rajoihin ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja kosketukseen. Kehollisten harjoitteiden kautta saadaan kosketusta omiin tunteisiin, mielikuviin ja muistoihin.

Kohderyhmä: Päivä sopii ammattihenkilöille, jotka haluavat tutustua menetelmään, ihmisille, jotka kokevat hengityksessään pulmia tai niille, jotka ovat muista syystä kiinnostunut kehollisesta työskentelystä ja omaan sisäiseen maailmaan tutustumisesta. Suosittelen päivää niille, jotka pohtivat pidempään koulutukseen osallistumista ja haluavat saada menetelmästä kokemusta.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Tutustumismatka -kurssipäiviä:

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto koulutuspäivän kesto on 7 opetustuntia.

Koulutuspäivään sisältyy kaksi noin tunnin mittaista luentoa, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan sekä hengityksen psykofysiologiaan ja hengityksen ja vuorovaikutuksen yhteyteen. Tämän lisäksi tehdään kokemuksellisia harjoituksia itsenäisesti ja parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutukseen ovat siis etusijalla aiheeseen jo tutustuneet ammattihenkilöt.

Sisältö ja tavoite: Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksien kautta. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin. Koulutus ei anna valmiuksia toimia hengityskouluohjaajana, tämä edellyttää pitempään koulutukseen osallistumista.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia:

Lisätietoja myöhemmin.

Hengityskoulu - Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus

Koulutuksen kesto ja sisältö: 10 päivää, 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä verkossa ja itsenäistä teoriaan tutustumista, yhteensä 6 opintopistettä. Koulutus toteutuu 4 kk aikana neljässä osassa kuukauden välien (3 + 3 +2 +2 päivää).

Oppimateriaali: Koulutuksessa käytettävä Hengitysterapeutin työkirja kuuluu koulutuksen hintaan. Muu oheismateriaali hankitaan itse.

Koulutuksen kuvaus: Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty yli 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.

Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Yli 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa lisäten kummankin osapuolen turvallisuuden tunnetta.

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengityskouluun tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia omassa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Sisältö:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja. Kouluttajakokelaat Netta Viitala ja Viveka Kauranen tulevat olemaan mukana vuoden 2022 koulutuksissa ja he jatkavat yhdessä itsenäisesti kouluttamista vuodesta 2023 alkaen.

Tilaa koulutus koulutusyhteisöllesi

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Helsinki syksyllä 2024

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 26.-28.8.2024, 16.-18.9.2024, 24.-25.10.2024 ja 21.-22.11.2024. 

Tampere keväällä 2025

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 29.-31.1., 26.-28.2., 27.-28.3. ja 6.-7.5.2025. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto. 

Kymenlaakso syksyllä 2025

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 2.-4.9., 8.-10.10., 6.-7.11. ja 27.-28.11.2025. 

Turku keväällä 2026

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 28.-30.1., 4.-6.3., 26.-27.3. ja 23.-24.4.2026. Lisätietoja myöhemmin.

Lisätietoja seuraavista koulutusryhmistä myöhemmin.

Tyhjyyden äärellä

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Hengityskouluohjaajat ja kaikki sellaiset terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään ihmisiä, joilla on hengitysvaikeuksia, ahdistavia tyhjyyden kokemuksia ja jäsentymättömiä pelkoja, tilattomuutta, liiallista kiireisyyttä, ylisuorittamista tai pysähtymisen vaikeuksia. Koulutus sopii myös niille, jotka tekevät esimerkiksi saattohoitotyötä tai auttavat ihmisiä luopumaan tai päästämään irti tärkeistä elämän asioista elämän muutoskohdissa. Koulutus sopii niille, jotka haluavat tarkastella turvallista tyhjän äärelle pysähtymistä itsessään

Sisältö: Koulutuspäivä koostuu kehollisista ja kokemuksellisista harjoituksista, joiden avulla tutkitaan tyhjän tilan, pysähtymisen, tauon ja hiljaisuuden merkityksiä ja vaikutuksia omaan tunne-elämään. Koulutuksessa tarkastellaan turvallisen kannattelun merkitystä tyhjyyden kokemukseen. Lisäksi ihmettelemme näitä kokemuksia luovuuden herättelijöinä. Harjoituksia tehdään yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Päiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja virittävä ennakkotehtävä.

Seuraavat koulutuspäivät:

31.10.2025 Tyhjyyden äärellä. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

Hengittävä parisuhde -viikonloppu

 

Ajankohta ja paikka

29.-31.8.2025 paikkakunta avoin 

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.

Helpotuksen huokaus ja hengittävä liike

Ajankohta ja paikka

24.-27.5.2025  Podere Porcino, Civitella d’Agliano, Lazio, Italia.

Hinnat ja yksityiskohtaisemmat tiedot Esitteessä (klikkaa linkkiä). Hintatiedot retkien kyydityksistä ym. täydentyvät sitä mukaa, kun tietoa on saatavilla.

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti , Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja Jonna Nykänen, fysioterapeutti ja joogaohjaaja. 

Kurssin teema: Helpotuksen huokaus ja hengittävä liike. Kurssi tarjoaa ideoita palautumiseen sekä hellittämisen että liikkeen avulla. Lisäksi kurssi tarjoaa ihania elämyksiä kauniissa ympäristössä – kurssiin sisältyy halukkaille mahdollisuus kolmeen retkeen.

Kohderyhmä: Kaikki kehollisuudesta, hengityksestä ja joogasta kiinnostuneet. Aiempaa kokemusta ei tarvita hengityskoulusta tai joogasta, mutta on hyvä, jos jotain kokemusta kehollisesta itsensä kanssa työskentelystä. Lisäksi tarvitaan uteliaisuutta itsetutkiskeluun turvallisessa ryhmässä. Max 11 osallistujaa + 3 ohjaajaa. 

Työskentelytavat:Kurssilla tehdään kehollista työskentelyä ohjattuna ryhmässä ja keskustellaan kokemuksista parin kanssa ja ryhmässä.

Tavoitteenaon tasapainon, hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukeminen. Ammattihenkilöt saavat kurssilta ideoita omaan työhönsä ja kaikki mahdollisuuden palautumiselle.

Ilmoittautuminen minna.martin@outlook.com Paikat (max. 11) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.