Hengittävä mieli

Psykofyysinen hengitysterapia eli hengityskoulu

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Psykofyysistä ryhmämuotoista lyhytterapiaa kutsuttiin nimellä hengityskoulu. Nykyään menetelmää sovelletaan itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille.

Monilla on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa. Näistä aiheutuu varsin yleisiä oireita ja ongelmia. Kaikkien hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että ihminen on itse välttämättä huomannut sitä. Tämä menetelmä tarjoaa keinoja sekä ammattihenkilön että potilaan/ohjattavan itsesäätelyn parantamiseen. Se antaa ammattilaiselle tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä.

Psykofyysinen hengitysterapia on integroitavissa moniin terapiamuotoihin, monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi ja erilaisten kehollisten ja toiminnallisten ohjauskäytäntöjen tueksi.

Hengitys virtaa


Hengityksen kuvaamisen perussanoja ovat dynaamisuus, tauot ja virtaaminen. Edestakainen aaltoliike on oleellinen osa liikettä, sen kokeminen hengitysliikkeessä on merkittävää. Myös mielensisäinen hengittävyys liikuttaa ja vaikuttaa meissä. Saatamme estää liikkuvuuden pidättämällä hengitystä ja torjumalla liikutetuksi tulemisen tunteen. Muutostyö alkaa liikahduksella, on se sitten mielikuvan tai liikkeen aiheuttamaa hellittämistä, rauhoittumista, oivaltamista tai voimallista purskahdusta uloshengityksessä. Virtaamisen ruumiillinen kokemus on kokonaisvaltainen elävyyden ja vapautumisen tunne ja se on kietoutuneena kokemukseen perusturvallisuudesta. Se syntyy vuorovaikutuksessa siitä, miten meitä on kannateltu ja kuinka olemme voineet luottaa turvalliseen vuorovaikutukseen. Samassa yhteydessä opimme elävyyden, tunteiden kokemisen sekä luottamuksen oman kehon käyttökelpoisuuteen. Virtauksen kautta rakentuu myös suhteemme maahan/painovoimaan, joka taas vaikuttaa hengitykseemme. Aina, kun kadotamme yhteyden tukipintaan, se vaikuttaa hengityksemme laatuun.

Miksi kannattaa osallistua hengitysaiheisiin koulutuksiin?


Kaikkien hengitys on ajoittain epätasapainossa. Stressaannumme, huolestumme, olemme kiireisiä, sairastumme, ahdistumme, koemme voimakkaita äkillisiä tunteita – tämä kaikki on luonnollista ja osa elämää. Epätasapainoinen hengitys puolestaan saa aikaan stressireaktion elimistössä, jonka koemme vaihtelevina oiretuntemuksina ja voimavarojemme laskuna.
Hengitykseen vaikuttaminen on ilmaista ja aina käytössä oleva keino, jonka avulla voimme oppia vaikuttamaan omaan hyvinvointiimme ja kykyymme rauhoittua vaikeassakin tilanteessa. Hengitys on ei-kenenkään -aluetta ja samalla se kuuluu kaikille ikään ja ammatilliseen taustaan katsomatta. Tarjoan koulutuksissa hengitystä uudenlaisena, ja kuitenkin tuhansia vuosia vanhana, tietoisena ja terapeuttisena keinona. Kyse ei ole tekniikoista, joita voisi opettaa ongelmat hetkessä poistavana viisastenkivenä. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta. Hengityksen parissa työskentelyä voi soveltaa monenlaisiin elämän hankaustilanteisiin ennaltaehkäisevänä ja hoitavana keinona. Samalla se tarjoaa keinoja jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.

Mitä saat? Saat runsaasti ideoita siitä, miten löytää hengitystyöskentelyn avulla

 • Rauhoittumisen kykyä
 • Mahdollisuutta ylläpitää tasapainoa ja terveyttä
 • Tasapainoa hengitykseen: terveempää tapaa hengittää
 • Lievitystä kipuihin ja muihin oireisiin
 • Rauhallisempaa ja syvempää unta
 • Elävää yhteyttä omiin kehotuntemuksiin, tunteisiin ja tiedostamiseen
 • Vapautta olla oma itsensä
 • Myötätuntoista suhdetta itseen ja toisiin
 • Anteeksiantavuutta, armollisuutta
 • Leikillisyyttä ja lämpöä
 • Emotionaalista tasapainoa
 • Toimijuutta
 • Itsesäätelykykyä

Hengitys virtaa -aamu/iltapäivä

Koulutuksen kesto on 4 opetustuntia (klo 9-12 tai 13-16). Koulutus on luentopainotteista ja se voidaan järjestää etänä Zoomin välityksellä. Osallistujien määrä tällöin max. 99. Koulutuksesta voidaan myös ottaa tallenne järjestäjätahon käyttöön kuukaudeksi.

Luennolla käsitellään hengityksen vaikutuksia ihmisen terveyteen, tunne-elämään ja ihmissuhteisiin. Sen lomassa tehdään pieniä kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia hengitystä ja mielikuvia ruokkivien runojen kannattelemana.

Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii ammatti-ihmisille ja kaikille muille hengityksestään kiinnostuneille.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Hengitys virtaa -kurssipäiviä:

0.1.2022 Hengitys virtaa -luento Zoomin välityksellä, Helsinki Mission työntekijöille.

9.3.2022 Hengitys virtaa. Etäkoulutuksen järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 7 opetustuntia. Lähikoulutuspäivä muodostuu kokemuksellisesta harjoituksista. Päivän mittaan tehdään kehollisia, mielikuvallisia ja vuorovaikutuksellisia harjoituksia itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa. Päivän aikana tutustutaan hellittämiseen, kannateltuna oloon, omiin rajoihin ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja kosketukseen. Kehollisten harjoitteiden kautta saadaan kosketusta omiin tunteisiin, mielikuviin ja muistoihin.

Kohderyhmä: Päivä sopii ammattihenkilöille, jotka haluavat tutustua menetelmään, ihmisille, jotka kokevat hengityksessään pulmia tai niille, jotka ovat muista syystä kiinnostunut kehollisesta työskentelystä ja omaan sisäiseen maailmaan tutustumisesta. Suosittelen päivää niille, jotka pohtivat pidempään koulutukseen osallistumista ja haluavat saada menetelmästä kokemusta.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Tutustumismatka -kurssipäiviä:

25.5.2022 Tutustumismatka hengitykseen. Turun kesäyliopisto.

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto koulutuspäivän kesto on 7 opetustuntia.

Koulutuspäivään sisältyy kaksi noin tunnin mittaista luentoa, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan sekä hengityksen psykofysiologiaan ja hengityksen ja vuorovaikutuksen yhteyteen. Tämän lisäksi tehdään kokemuksellisia harjoituksia itsenäisesti ja parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutukseen ovat siis etusijalla aiheeseen jo tutustuneet ammattihenkilöt.

Sisältö ja tavoite: Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksien kautta. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin. Koulutus ei anna valmiuksia toimia hengityskouluohjaajana, tämä edellyttää pitempään koulutukseen osallistumista.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia:

19.10.2021 Hengitys työvälineenä. Väkivalta- ja kriisityön yksikkö, Setlementti Tampere ry.

Koulutuksen kesto ja sisältö: 10 päivää, 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä verkossa ja itsenäistä teoriaan tutustumista, yhteensä 6 opintopistettä. Koulutus toteutuu 4 kk aikana nejässä osassa kuukauden välien (3 + 3 +2 +2 päivää).

Oppimateriaali: Koulutuksessa käytettävä Hengitysterapeutin työkirja kuuluu koulutuksen hintaan. Muu oheismateriaali hankitaan itse.

Koulutuksen kuvaus: Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.

Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomoida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Sisältö:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja. Kouluttajakokelaat Netta Viitala ja Viveka Kauranen tulevat olemaan mukana vuoden 2022 koulutuksissa.

Tilaa koulutus koulutusyhteisöllesi

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Helsinki keväällä 2022

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Koulutuksessa mukana myös kouluttajakokelas Netta Viitala. Kokoontumispäivät 2.-4.2., 2.-4.3., 7.-8.4. ja 4.-5.5.2022 (poikkeus ke-to). Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto. 

Oulu syksyllä 2022

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Oulussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Koulutuksessa mukana myös kouluttajakokelas Viveka Kauranen. Kokoontumispäivät 7.-9.9., 28.-30.9., 10.-11.11. ja 1.-2.12.2022. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Haku avoinna.

Turku keväällä 2023

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 8.-10.2., 8.-10.3., 13.-14.4. ja 4.-5.5.2023. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Haku avoinna.

Koulutuksen kesto on 1-2 työskentelypäivää.

Hengitys on herkkä elintoiminto, joka reagoi tuntemuksiimme ja tunteisiimme ja on siten yhteydessä vuorovaikutuksessa opittuihin hätääntymisen ja rauhoittumisen kykyihin sekä kiintymyssuhteiden muodostumiseen. Rauhallinen hengitys tyynyttää ja lievittää kipua, epätasapainoinen hengitys puolestaan voimistaa kipukokemusta ja hätääntymistä. Hengitystapoihin saatetaan kivuliaiden toimenpiteiden ja synnytyksen yhteydessä kiinnittää huomiota ja kannustetaan hengittelemään rauhallisesti. Hengityksen parissa voitaisiin kivunhallinnan yhteydessä työskennellä vielä enemmänkin, oli sitten kyse akuutista tai kroonisesta kivusta. Ammattihenkilö aloittaa työskentelyn kuitenkin aina ensin itsestä, työntekijän tulee oppia ensin rauhoittamaan itseään ja hengitystään, sen myötä hän voi rauhoittaa myös potilasta tarpeen tullen.

Mentalisaatio: Omien ja toisten kipukokemusten kohtaaminen on vahvasti yhteydessä mentalisointi- eli mielentämiskykyyn. Päivien aikana saadaan ennakkoluettavan, ennakkotehtävän, luentojen ja kokemuksellisten harjoitusten avulla ymmärrystä siitä, miten merkittävässä roolissa auttajan oma mielentämiskyky on ja miten paljon kipukokemukset vaikuttavat kivusta kärsivän mahdollisuuksiin mielentää tilannettaan.

Sisältö: Koulutuksessa kuvataan mekanismeja, joilla hengitys, mielentäminen ja kipu liittyvät toisiinsa. Päivän aikana käydään teorian kautta läpi psykofyysisen hengitysterapian ja mentalisaation pääperiaatteet. Ennakko- ja parityöskentelytehtävien avulla tutustutaan reflektointitehtäviin, joista kivusta kärsivä tai kipupotilaiden kanssa työskentelevä henkilö voivat hyötyä. Lisäksi tehdään psykofyysisiä harjoitteita, joiden avulla tutkitaan kivun vaikutuksia elintoimintoihin ja mieleen sekä rauhoittumisen vaikutusta kipuun.

Ennakkovalmistautuminen: Koulutukseen liittyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävä.

KohderyhmäKipupotilaiden kanssa työskentelevät terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöt.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin, jolla on kokemusta kipupotilaiden hoitamisesta myös fysioterapeutin ammatissa.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja koulutuspäiviä:

16.-17.3.2022 Hengitys, mentalisaatio ja kipu. Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti. Lisätietoa myöhemmin.

Ajankohta ja paikka: Lisätietoa seuraavasta koulutuspäivästä myöhemmin.

Koulutuksen esite ja tiedot: Esite saatavilla myöhemmin. Koulutus on tarkoitettu kaikille hengityksestä ja joogasta kiinnostuneille (aiempaa kokemusta ei tarvita).

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja Johanna Pawli, joogaopettaja.

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä hengityskouluohjaajille että työskentelyyn tutustumiskoulutukseksi muille terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattilaisille sekä esimerkiksi joogaopettajille ja muille, jotka työskentelevät hengityksen parissa. Ennen kaikkea kurssi on niille, jotka haluavat hellittää.

Koulutuksen järjestäjä: Hengittävä mieli Oy

Ilmoittautuminen: Minnalle.

Ajankohta ja paikka: Lisätietoa seuraavasta koulutuspäivästä myöhemmin.

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti VET, Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja Hanna Lampi, toimintaterapeutti, Theraplay-kouluttaja.

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille sekä kaikille niille ihmissuhdetyötä tekeville, jotka haluavat edistää kykyään säädellä itseään elävöittämällä kykyään leikkiä ja rauhoittua, ja ohjata näitä omille kohderyhmilleen.

Koulutuksen sisältö: Päivän aikana tutkitaan leikin ja rauhoittumisen välistä yhteyttä ihmisen itsesäätelykykyyn. Uuden oppiminen ja itseen tutustuminen tapahtuu parhaimmillaan turvallisessa ympäristössä, jossa voi sekä olla leikkisä että pystyä tyyntymään. Monet stressaantuneet ja ahdistuneet ihmiset ikään katsomatta ovat menettäneet kyvyn jompaankumpaan tai molempiin. Tule elävöittämään itseä ja löytämään uusia työvälineitä omaan työhösi!

Koulutuksen järjestäjä Helsingin kesäyliopisto

Linkki ilmoittautumiseen:

 

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja FT Petri Berndtson, filosofi, luennoitsija ja hyvinvointivalmentaja.

Kohderyhmä: Koulutus sopii erityisen hyvin täydennyskoulutuspäiväksi hengityskouluohjaajille. Tervetulleita ovat myös muut terveydenhuollon, ihmissuhdetyön, liikunnan ja kirjallisuuden alan ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita hengityksestä kehollisesta, psykologisesta, filosofisesta ja runouden näkökulmasta.

Sisältö: Hengityskoulussa eli psykofyysisessä hengitysterapiassa runoudella on tärkeä merkitys itsetuntemuksen avartajana, lohdun ja samaistumisen tunteen vahvistajana ja mielensisäisen hengityksen virittäjänä. Runot toimivat siltana harjoitukseen, ne virittävät kehomielen ja auttavat ihmistä ihmettelemään ja tutkailemaan kehokokemuksia ja mielensisäistä maailmaa. Runot yhdistävät kokemuksellisen ja oivaltavan puolen toisiinsa.

Hengityskoulun harjoitusten kanssa vuorottelevat hengityksen filosofiaan liittyvät harjoitukset ja pohdinnat. Filosofisessa hengitystyöskentelyssä ymmärretään, että on runoutta, jonka lähde on kokemuksellisessa hengitys- ja ilmasuhteessamme. Tätä runoutta voidaan kutsua hengityksen ja ilman runoudeksi. Tarkastelemme, mitä voisi tarkoittaa hengityksen runous? Voimmeko löytää hengityksestämme runouden lähteen? Voiko runous itsessään inspiroida hengityskokemustamme? Miten voisimme oppia ilmaisemaan sanoin omaa kokemuksellista hengitystä?

Lisätietoa koulutuksen ajankohdasta myöhemmin.

 

 

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Tavoite: Koulutuksessa syvennetään hengityskoulu -menetelmien käyttöä ja tutkitaan henkilökohtaista pyhän kokemusta hengitys-, kehotietoisuus- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa käytetään menetelminä lisäksi luovaa kirjoittamista, piirtämistä ja liikettä. Tutkimme omaa pyhää hengitystä, pehmeää hiljaisuutta, kannatelluksi tuloa, rajoja, tilaa ja tilaa tekevää transgressiivista voimaa. Tutkimme myös luonnon merkitystä rauhoittumisen ja jäsentymisen kannalta.

Seuraava koulutuspäivä

14.-16.6.2023 Pyhä hengitys. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestä kiinnostuneille. Tampereen kesäyliopisto.

 

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET. Aamupäivällä mukana myös tarinankertoja Anna-Maria Toivonen.

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille ja tutustumiskoulutukseksi muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö: Päivän aikana tutkitaan tuttuja hengityskoulun harjoituksia omaa kokemusta ja herkkyyttä syventäen antamalla kullekin harjoitukselle runsaasti aikaa ja tilaa. Näin tutustumme hitauden ja hiljaisuuden vaikutuksiin itsessämme. Samalla avaudumme uudella tavalla mahdollisille kehollisille ja tunneperäisille esteille ja katkoksille itsessä sekä niiden korjaantumiselle vuorovaikutuksessa. Päivän aikana on myös hyvä mahdollisuus elpymiseen ja omien voimavarojen palautumiseen.

Lisätietoa seuraavasta ajankohdasta myöhemmin.

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Soveltuu erityisesti hengityskouluohjaajille, mutta on avoin myös muille, jotka haluavat tutkia kehomielen kokemuksia tyhjyydestä.

Sisältö: Lisätietoa koulutuksen sisällöstä myöhemmin.

Seuraavat koulutuspäivät:

12.-13.1.2023 Tyhjyyden äärellä. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestä kiinnostuneille. Tampereen kesäyliopisto.

3.11.2021 Tyhjyyden äärellä. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestä kiinnostuneille. Helsngin kesäyliopisto.

 

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Ira Stiller, FM, Psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja

Kohderyhmä: Pari- ja perheterapeutit, muut pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelevät, yksilöterapeutit sekä teemasta muutoin kiinnostuneet ihmissuhdetyön ja hoitoalan ammattihenkilöt. Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä muille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan. Aihepiireistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Tavoite: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta suvun, perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitysharjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että suhteita kahden-, kolmen- ja neljänvälisissä (perheen) ihmissuhteissa.

Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö: Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, ennakkoluettavaa, teoriaa ja käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin kehollisin ja hengittävin höystöin.

 1. päivän teema: sukuni
 2. päivän teema: lapsuudenperheeni
 3. päivän teema: parisuhdekokemukseni
 4. päivän teema: suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset vastaanotolla

24.-25.3.2022 ja 28.-29.4.2022 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus. Yhteistyössä Rauni Tofferin ja Ira Stillerin kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

 

Ajankohta ja paikka: Seuraava viikonloppu 12. - 14.8.2022, Hanko. Lue lisää kurssin esitteestä!

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.

 

12.-14.8.2022 Hengittävä parisuhde -viikonloppu. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Lisätietoja myöhemmin.