Psykofyysinen hengitysterapia eli hengityskoulu

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Psykofyysistä ryhmämuotoista lyhytterapiaa kutsuttiin nimellä hengityskoulu. Nykyään menetelmää sovelletaan itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille. Monilla on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa. Näistä aiheutuu varsin yleisiä oireita ja ongelmia. Kaikkien hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että ihminen on itse välttämättä huomannut sitä. Tämä menetelmä tarjoaa keinoja sekä ammattihenkilön että potilaan/ohjattavan itsesäätelyn parantamiseen. Se antaa ammattilaiselle tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä. Psykofyysinen hengitysterapia on integroitavissa moniin terapiamuotoihin, monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi ja erilaisten kehollisten ja toiminnallisten ohjauskäytäntöjen tueksi.

villasukat

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu)

Koulutuksen kesto ja sisältö: 10 päivää, 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä verkossa ja itsenäistä teoriaan tutustumista, yhteensä 6 opintopistettä. Koulutus toteutuu 4 kk aikana nejässä osassa kuukauden välien (3 + 3 +2 +2 päivää).

Oppimateriaali: Koulutuksessa käytettävä Hengitysterapeutin työkirja kuuluu koulutuksen hintaan.

Koulutuksen kuvaus: Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty lähes 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.

Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Yli 450 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Käytännössä koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Sisältö:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja

Tilaa koulutus koulutusyhteisöllesi

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Huom. koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa isommilla paikkakunnilla keväällä ja syksyllä. Seuraavat koulutusryhmät:

Tampere kevät 2021

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella. Kokoontumispäivät 3.-5.3., 15.-17.4. ja 6.-8.5.2021. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto. Koronatilanteesta johtuen koulutus aloitetaan vasta maaliskuussa ja tiivistetään yhdeksään päivään. Jonoon voi vielä ilmoittautua mahdollisten peruutuspaikkojen varalta.

Kuopio syksy 2021

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Kuopiossa. Kokoontumispäivät 20.-22.9. (poikkeus ma-ke), 20.-22.10., 18.-19.11. ja 9.-10.12.2021. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio. Haku avoinna.

Helsinki keväällä 2022

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä. Kokoontumispäivät 2.-4.2., 2.-4.3., 7.-8.4. ja 18.-19.5.2022 (poikkeus ke-to). Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto. Haku avoinna.

Oulu syksyllä 2022

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Oulussa. Kokoontumispäivät 7.-9.9., 5.-7.10., 10.-11.11. ja 1.-2.12.2022. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Haku avoinna.

Turku keväällä 2023

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa. Kokoontumispäivät 8.-10.2., 8.-10.3., 13.-14.4. ja 4.-5.5.2023. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Haku avautuu myöhemmin.

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 4-8 opetustuntia. Päivä muodostuu kokemuksellisesta harjoituksista. Päivän mittaan tehdään kehollisia, mielikuvallisia ja vuorovaikutuksellisia harjoituksia itsenäisesti ja parin/ryhmän kanssa. Päivän aikana tutustutaan hellittämiseen, kannateltuna oloon, omiin rajoihin ja kunnioittavaan kosketukseen. Kehollisten harjoitteiden kautta saadaan kosketusta omiin mielikuviin, tunteisiin ja muistoihin.

Kohderyhmä: Päivä sopii ammattihenkilöille, jotka haluavat tutustua menetelmään, ihmisille, jotka kokevat hengityksessään pulmia tai niille, jotka ovat muista syystä kiinnostunut kehollisesta työskentelystä ja omaan sisäiseen maailmaan tutustumisesta.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Tutustumismatka -kurssipäiviä:

9.9.2021 Tutustumismatka hengitykseen. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Lisätietoa myöhemmin.

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto on 1 työskentelypäivä tilaajatahon toiveiden mukaan, ja yhden koulutuspäivän kesto on 6-8 opetustuntia.

Koulutuksen ensimmäiseen päivään sisältyy runsaan tunnin mittainen luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutuksesksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutukseen ovat siis etusijalla aiheeseen jo tutustuneet ammattihenkilöt.

Sisältö: Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksien kautta. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia:

30.9.2021 Hengitys työvälineenä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Lisätietoa myöhemmin.

Hengitys, mentalisaatio ja kipu -koulutukset

Koulutuksen kesto on 1-2 työskentelypäivä, päivän kesto on 1-2 päivää.

Hengitys on herkkä elintoiminto, joka reagoi tuntemuksiimme ja tunteisiimme ja on siten yhteydessä vuorovaikutuksessa opittuihin hätääntymisen ja rauhoittumisen kykyihin sekä kiintymyssuhteiden muodostumiseen. Rauhallinen hengitys tyynyttää ja lievittää kipua, epätasapainoinen hengitys puolestaan voimistaa kipukokemusta ja hätääntymistä. Hengitystapoihin saatetaan kivuliaiden toimenpiteiden ja synnytyksen yhteydessä kiinnittää huomiota ja kannustetaan hengittelemään rauhallisesti. Hengityksen parissa voitaisiin kivunhallinnan yhteydessä työskennellä vielä enemmänkin, oli sitten kyse akuutista tai kroonisesta kivusta. Ammattihenkilö aloittaa työskentelyn kuitenkin aina ensin itsestä, työntekijän tulee oppia ensin rauhoittamaan itseään ja hengitystään, sen myötä hän voi rauhoittaa myös potilasta tarpeen tullen.

Mentalisaatio: Omien ja toisten kipukokemusten kohtaaminen on vahvasti yhteydessä mentalisointi- eli mielentämiskykyyn. Päivien aikana saadaan ennakkoluettavan, ennakkotehtävän, luentojen ja kokemuksellisten harjoitusten avulla ymmärrystä siitä, miten merkittävässä roolissa auttajan oma mielentämiskyky on ja miten paljon kipukokemukset vaikuttavat kivusta kärsivän mahdollisuuksiin mielentää tilannettaan.

Sisältö: Koulutuksessa kuvataan mekanismeja, joilla hengitys, mielentäminen ja kipu liittyvät toisiinsa. Päivän aikana käydään teorian kautta läpi psykofyysisen hengitysterapian ja mentalisaation pääperiaatteet. Ennakko- ja parityöskentelytehtävien avulla tutustutaan reflektointitehtäviin, joista kivusta kärsivä tai kipupotilaiden kanssa työskentelevä henkilö voivat hyötyä. Lisäksi tehdään psykofyysisiä harjoitteita, joiden avulla tutkitaan kivun vaikutuksia elintoimintoihin ja mieleen sekä rauhoittumisen vaikutusta kipuun.

Ennakkovalmistautuminen: Koulutukseen liittyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävä.

KohderyhmäKipupotilaiden kanssa työskentelevät terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöt.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin, jolla on kokemusta kipupotilaiden hoitamisesta myös fysioterapeutin ammatissa.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja koulutuspäiviä:

Lisätietoja myöhemmin.

Helpotuksen huokaus & hengittävä liike meren äärellä

Ajankohta ja paikka: 9.-10.6.2021 Merijooga, Hanko. Huom. Kesän 2020 kurssi siirtyi korona-kevään vuoksi vuodella eteenpäin! Ilmoittautua voi jo nyt.

Koulutuksen esite ja tiedot: Helpotuksen huokaus_& hengittävä liike meren äärellä 2021. Kaikille hengityksestä ja joogasta kiinnostuneille (aiempaa kokemusta ei tarvita).

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja Johanna Pawli, joogaopettaja.

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä työskentelyyn tutustumiskoulutukseksi muille terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattilaisille sekä esimerkiksi joogaopettajille ja muille, jotka työskentelevät hengityksen parissa. Ennen kaikkea kurssi on niille, jotka haluavat hellittää.

Koulutuksen järjestäjä: Hengittävä mieli Oy

Ilmoittautuminen: Minnalle.

Rieha ja rauha

Ajankohta ja paikka: 2.10.2021 klo 9-16.00, Helsinki.

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja Hanna Lampi, toimintaterapeutti, Theraplay-kouluttaja.

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille sekä kaikille niille ihmissuhdetyötä tekeville, jotka haluavat edistää kykyään säädellä itseään elävöittämällä kykyään leikkiä ja rauhoittua, ja ohjata näitä omille kohderyhmilleen.

Koulutuksen sisältö: Päivän aikana tutkitaan leikin ja rauhoittumisen välistä yhteyttä ihmisen itsesäätelykykyyn. Uuden oppiminen ja itseen tutustuminen tapahtuu parhaimmillaan turvallisessa ympäristössä, jossa voi sekä olla leikkisä että pystyä tyyntymään. Monet stressaantuneet ja ahdistuneet ihmiset ikään katsomatta ovat menettäneet kyvyn jompaankumpaan tai molempiin. Tule elävöittämään itseä ja löytämään uusia työvälineitä omaan työhösi!

Koulutuksen järjestäjä Helsingin kesäyliopisto

Linkki ilmoittautumiseen Rieha ja rauha

Hitaus, hiljaisuus ja hengitys

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET. Aamupäivällä mukana myös tarinankertoja Anna-Maria Toivonen.

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille ja tutustumiskoulutukseksi muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö: Päivän aikana tutkitaan tuttuja hengityskoulun harjoituksia omaa kokemusta ja herkkyyttä syventäen antamalla kullekin harjoitukselle runsaasti aikaa ja tilaa. Näin tutustumme hitauden ja hiljaisuuden vaikutuksiin itsessämme. Samalla avaudumme uudella tavalla mahdollisille kehollisille ja tunneperäisille esteille ja katkoksille itsessä sekä niiden korjaantumiselle vuorovaikutuksessa. Päivän aikana on myös hyvä mahdollisuus elpymiseen ja omien voimavarojen palautumiseen.

Lisätietoa ajankohdasta myöhemmin.

Pyhä hengitys -workshop hengityskouluohjaajille (3 pv.)

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Tavoite: Koulutuksessa syvennetään hengityskoulu -menetelmien käyttöä ja tutkitaan henkilökohtaista pyhän kokemusta hengitys-, kehotietoisuus- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa käytetään menetelminä lisäksi luovaa kirjoittamista, piirtämistä ja liikettä. Tutkimme omaa pyhää hengitystä, pehmeää hiljaisuutta, kannatelluksi tuloa, rajoja, tilaa ja tilaa tekevää transgressiivista voimaa. Tutkimme myös luonnon merkitystä rauhoittumisen ja jäsentymisen kannalta.

Lisätietoja seuraavasta ajankohdasta myöhemmin.

Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus (4 pv.)

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pari- ja perheterapeutit, muut pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelevät, yksilöterapeutit sekä teemasta muutoin kiinnostuneet ihmissuhdetyön ja hoitoalan ammattihenkilöt. Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä muille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan. Aihepiireistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Tavoite: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta suvun, perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitysharjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että suhteita kahden-, kolmen- ja neljänvälisissä (perheen) ihmissuhteissa.

Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö: Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, ennakkoluettavaa, teoriaa ja käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin kehollisin ja hengittävin höystöin.

 1. päivän teema: sukuni
 2. päivän teema: lapsuudenperheeni
 3. päivän teema: parisuhdekokemukseni
 4. päivän teema: suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset vastaanotolla

24.-25.3.2022 ja 28.-29.4.2022 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Lisätietoja myöhemmin.

Hengittävä parisuhde -viikonloppu

Ajankohta ja paikka: Lisätietoja seuraavasta parisuhdeviikonlopusta myöhemmin.

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.

12.-14.8.2022 Hengittävä parisuhde -viikonloppu. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Lisätietoja myöhemmin.