Psykofyysinen hengitysterapia

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio- tai  somaattisin  ahdistusoirein oirehtivien potilaiden psykofyysiseen ryhmämuotoiseen lyhytterapiaan (hengityskoulu). Nykyään menetelmää sovelletaan monenlaisista oireista ja ongelmista kärsivien auttamiseen sekä yksilö- että ryhmäterapioissa. Menetelmä tarjoaa myös keinoja ammattihenkilön omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.

villasukat

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 4-8 opetustuntia. Päivä muodostuu pelkästään kokemuksellisesta harjoittelusta. Päivän mittaan tehdään kehollisia ja mielikuvallisia harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa. Päivän aikana tutustutaan hellittämiseen, kannateltuna oloon, omiin rajoihin ja kunnioittavaan kosketukseen. Kehollisten harjoitteiden kautta saadaan kosketusta omiin mielikuviin, tunteisiin ja muistoihin.

Kohderyhmä: Päivä sopii yhtälailla ammattehenkilölle, joka haluaa tutustua menetelmään tai kerrata aiemmin oppimaansa sekä ihmiselle, joka kokee hengityksessään pulmia tai on muusta syystä kiinnostunut kehollisesta työskentelystä ja omaan sisäiseen maailmaan tutustumisesta.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Kaikille kiinnostuneille avoimia tutustumismatkoja ovat:

Lisätietoja myöhemmin.

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto on 1-3 työskentelypäivää tilaajatahon toiveiden mukaan, ja yhden koulutuspäivän kesto on 6-8 opetustuntia. Suosittelen ensin yhden päivän koulutusta ja pienen tauon jälkeen 1-2 jatkokoulutuspäivän järjestämistä.

Koulutuksen ensimmäiseen päivään sisältyy noin tunnin mittainen luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta. Mahdolliset jatkokoulutuspäivät ovat pelkästään kokemuksellista opetusta ja niiden aikana syvennytään käytännön elämyksiin ja harjoituksiin. Jatkokoulutuspäiviin kuuluu myös itsehavainnointiin perustuvia ennakkotehtäviä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutuksesksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen.

Sisältö: Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksin. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia ovat:

17.-18.1.2019  Hengitys työvälineenä. Tampereen kesäyliopisto.

25.1.2019 Hengitys työvälineenä. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

12.4.2019 Hengitys työvälineenä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu)

Koulutuksen kesto: 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä ja itsenäistä teoriaan tutustumista, yht. 6 op.

Koulutuksen kuvaus: Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 35 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Yli 400 ammattihenkilöä on osallistunut koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä ja välitehtivien pohjalta reflektointia yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Käytännössä koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskyky askarruttaa.

Sisältö: ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen, varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä, mielikuvien merkitys muutoksessa, stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus, pelot ja turvallisuus, vastarinta muutoksessa, uloshengitys muutostyön lähtökohtana, sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot, onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys, rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa, ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Huom. koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri paikkakunnilla keväällä ja syksyllä.

Helsinki kevät 2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä keväällä 2019: 30.1.-1.2., 6.-8.3., 4.-5.4. ja 9.-10.5.2019. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Hakuaika meneillään! 16 osallistujaa valitaan hakemusten pohjalta.

Seinäjoki syksy 2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Kokoontumispäivät 21.-23.8., 18.-20.9., 10.-11.10. ja  7.-8.11.2019. Järjestäjänä Seinäjoen AMK, Sosiaali- ja terveysala. Hakuaika meneillään! 16 osallistujaa valitaan hakemusten pohjalta.

Turku kevät 2020

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Kokoontumispäivät 5.-7.2., 4.-6.3., 2.-3.4. ja 14.-15.5.2020. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Hakuaika meneillään! 16 osallistujaa valitaan hakemusten pohjalta.

Hitaus, hengitys, hiljaisuus -hengityskouluohjaajien täydennyskoulutuspäivä

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Koulutuksen sisältö: Päivän aikana tutkitaan tuttuja hengityskoulun harjoituksia omaa kokemusta ja herkkyyttä syventäen antamalla kullekin harjoitukselle runsaasti aikaa ja tilaa. Näin tutustumme hitauden ja hiljaisuuden vaikutuksiin itsessämme. Samalla avaudumme uudella tavalla mahdollisille kehollisille ja tunneperäisille esteille ja katkoksille itsessä sekä niiden korjaantumiselle vuorovaikutuksessa. Päivän aikana on myös hyvä mahdollisuus elpymiseen ja omien voimavarojen palautumiseen.

Ajankohta ja paikka

15.12.2018 Kuopiossa  Kuopion päivään ilmoittautuminen: Minnalle Mahtuu vielä!

Pyhä hengitys -workshop hengityskouluohjaajille (2 ½ pv.)

Koulutuksen esite: Pyhä hengitys 2019

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Tavoite: Koulutuksessa syvennetään hengityskoulu -menetelmien käyttöä ja tutkitaan henkilökohtaista pyhän kokemusta hengitys-, kehotietoisuus- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa käytetään menetelminä lisäksi luovaa kirjoittamista, piirtämistä ja liikettä. Tutkimme omaa pyhää hengitystä, pehmeää hiljaisuutta, kannatelluksi tuloa, rajoja, tilaa ja tilaa tekevää transgressiivista voimaa. Tutkimme myös luonnon merkitystä rauhoittumisen ja jäsentymisen kannalta.

Ajankohta: 5.-7.6.2019

Paikka: Strömfors  Bed & Bistro Strömforsin ruukissa, Ruotsinpyhtäällä, lähellä Loviisaa.

Ilmoittautuminen: Kurssi on täynnä, mutta voit tiedustella peruutuspaikkoja Minnalta

Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus (4 pv.)

Koulutuksen esite: Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus Kuopiossa.

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pari- ja perheterapeutit, muut pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelevät, yksilöterapeutit sekä teemasta muutoin kiinnostuneet ihmissuhdetyön ja hoitoalan ammattihenkilöt. Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä muille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan. Aihepiireistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Tavoite: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta suvun, perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitysharjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että suhteita kahden-, kolmen- ja neljänvälisissä (perheen) ihmissuhteissa.

Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö: Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, ennakkoluettavaa, teoriaa ja käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin kehollisin ja hengittävin höystöin.

  1. päivän teema: sukuni
  2. päivän teema: lapsuudenperheeni
  3. päivän teema: parisuhdekokemukseni
  4. päivän teema: suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset vastaanotolla

Ajankohta: 13.-14.12.2018 ja 10.-11.1.2019 (yhteensä 4 päivää!)

Ilmoittautuminen: Minnalle Koulutkseen mahtuu vielä!

Hengittävä parisuhde -viikonloppu

KurssiesiteHengittävä parisuhde -viikonloppu

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.

Ajankohta: 30.8.-1.9.2019

Paikka: Lisätietoa myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Lisätietoa myöhemmin.