Juhannus2004 105

Psykoterapia

Psykoterapiahoidon tavoitteet

Psykoterapia on keskusteluun perustuva yhteistyömuoto, jonka yleisenä tavoitteena on potilaan/asiakkaan tilanteen helpottuminen, työ- ja toimintakyvyn kohentuminen, oireiden lievittyminen sekä itsetuntemuksen ja rakentavien toimintatapojen lisääntyminen. Tätä kautta myös itsesäätely- ja tunnesäätelytaidot paranevat vähin erin.  Keskustelun lisäksi voidaan käyttää kokemuksellisia toimintamuotoja ja välitehtäviä, jotka edistävät hoitoa. Myös parikäynnit yksilöterapian lomassa ovat mahdollisia tarpeen mukaan. Muista yksilöllisistä tavoitteista sovitaan erikseen.

Psykoterapeutin koulutus ja pätevyys

Minulla on kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vaativan erityistason (VET) koulutus ja psykofyysisen psykoterapian nelivuotinen syventävä koulutus. Olen myös perehtynyt mentalisaatioon perustuvaan hoitoon. Toimin psykoterapiakouluttajana, lisäksi olen psykofyysisen hengitysterapian pääkouluttaja ja käynyt monipuolisesti erilaista psykofyysistä ja psykoterapeuttista täydennyskoulutusta.

Olen erityisen kiinnostunut seuraavista työotteista ja kohderyhmistä:

 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
 • Psykofyysinen psykoterapia
 • Mentalisaatioon perustuva hoito
 • Yksilöllinen psykofyysinen hengitysterapia  ja tietoisuustaidot osana psykoterapeuttista työskentelyä
 • Psykoterapeuttinen työ auttajien, erityisesti psykologien ja lääkäreiden kanssa
 • Psykoterapeuttinen työ pienten lasten vanhempien kanssa
 • Psykoterapeuttinen työ urheilijoiden ja entisten urheilijoiden kanssa (esim. urheilijan suoritusjännitys, urheilijan loukkaantuminen, urheilu-uran lopettaminen)
 • Koulutuspsykoterapia psykoterapiaopiskelijoille (yksilöllinen psykoterapia tai psykoterapiaopiskelijoiden kokoama psykofyysinen ryhmä)

Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisuus ja psykoterapeuttia sitovat terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevat vaitiolovelvollisuudet. Ks. tietosuja ja potilaan oikeusturva sivun alaosasta. Olen Valviran hyväksymä ja valvoma psykologi ja psykoterapeutti. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä.

Psykoterapia voi olla pitkäkestoista, useita vuosia kestävää tai lyhytkestoista (tällöin potilas useimmiten maksaa käynnit itse tai maksajatahona voi olla sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö).

Psykoterapiatyöskentely voi toteutua etävastaanolla Doxy.me -palvelun kautta. Tämä sopii hyvin mm. ulkosuomalaisille ja henkilöille, jotka ovat muista syistä psykoterapian aikana toisella paikkakunnalla kuin psykoterapeutti. Pandemian aikana vastaanottotoiminta tapahtuu etäkontin kautta.

Kustannukset

Psykoterapia voi olla Kelan tai sairaanhoitopiirin tukemaa tai kävijä voi maksaa käynnit itse. Kun vakuutusyhtiö kustantaa käynnit, asiakas maksaa käynnit psykoterapeutille ensin itse ja hakee sen jälkeen korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Psykoterapia 90 €/45 min. Omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 32,40 €.

Psykoterapeutin palaute 90 €, omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 67,29 €.

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Psykoterapia on arvonlisäverovapaata palvelua.

Psykoterapian kesto

Psykoterapiatyöskentely voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. Lyhytkestoinen psykoterapia voi käsittää esimerkiksi 10, 16, 20 tai 24 tapaamista. Pitkäkestoinen psykoterapia voi olla esimerkiksi 1-5 vuoden mittainen hoitojakso. Kestoa arvioidaan sekä psykoterapeutin ja potilaan välisessä yhteistyössä että yhdessä hoidosta vastaavan tahon, esimerkiksi hoitavan psykiatrin tai yleislääkärin kanssa. Kela tukee psykoterapiaa maksimissaan 3 vuotta.

Psykoterapiapaikat

Tällä hetkellä psykoterapiavastaanottoni on täynnä, enkä pysty vuoden 2021 aikana ottamaan uusia potilaita.

1511234_10153508528624915_3345679213530819283_n

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa psykoterapeutille areenan reflektoida, mitä omalla psykoterapiavastaanotolla tapahtuu, millaisia toimintatapoja käyttää, millaisia tunteita ja tuntemuksia työskentely herättää ja miten omat kokemukset mahdollisesti vaikuttavat potilassuhteeseen. Työnohjauksessa pyritään saamaan kosketusta mahdollisimman laajasti työnohjauksen suhdekirjoon.

Työnohjaus voi olla osa psykoterapiakoulutusta, jolloin se syventää sekä teoriaopiskelua että kliinisessä potilastyössä oppimista. Valmistuneella psykoterapeutilla työnohjaus on olennainen osa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työssäjaksamisen tukemista. On suositeltavaa, että työnohjaus jatkuu koko ammattiuran ajan.

Työnohjauksen tärkeä tehtävä on lisätä ohjattavan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mielentämiskykyä. Yksilöllisistä tavoitteista sovitaan työnohjauksen alussa ja työnohjauksen hyötyä arvioidaan yhdessä riittävän usein.

Työnohjaus voi toteutua etävastaanotolla Doxy.me -palvelun kautta.

Psykofyysinen lähestymistapa työnohjauksessa

Työnohjauksessa voivat painottua myös psykofyysisten työskentelytapojen ohjaus. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työnohjattavalla on tähän perusvalmiuksia, hän on esimerkiksi osallistunut johonkin psykofyysiseen koulutukseen ja aloittanut sen pohjalta psykofyysisten käytänteiden tuomisen auttamistyöhönsä. Työnohjauksessa saa tällaiseen työskentelyn haltuunottoon ohjausta, tukea ja lisävirikkeitä. On hyvä huomioida, että työnohjaus ei ole koulutuksellinen areena, joten psykofyysiseen lähestymistapaan kannattaa ensin hankkia perusvalmiuksia ja vasta sen jälkeen hakeutua työtapaa tukevaan työnohjaukseen. Muutoin riskinä on, ettei psykofyysisyys auttamistyössä kuitenkan ala elää, myöskään työnohjauksen vuorovaikutuksessa.

Työnohjaajan koulutus ja pätevyys

Olen vaativan erityistason kongnitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Toimin kouluttajapsykoterapeuttina useiden viitekehysten psykoterapiakoulutuksissa.

Olen itse parhaillaan psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutuksessa 2019-2021 ja 2022-2024 ja työnohjaajakoulutuksessa 2019-2022. STOry on hyväksynyt työnohjaajakoulutuksen.

Kohderyhmät

 • Psykoterapeutit (esim. KAT, psykofyysinen lähestymistapa tai mentalisaatiosta kiinnostuneet)
 • Psykoterapiaopiskelijat eri viitekehyksistä
 • Ryhmätyönohjaus (erityisesti KAT ja psykofyysinen lähestymistapa)

Kustannukset

90€/45 min. / 120 €/ 60min. / 180 €/90 min. (ei sisällä työnohjaajan ennakkovalmistautumista).

120-150 €/45 min. (sisältää työnohjaajan perehtymisen tuntitranskriptioihin ja muuhun ennakkomateriaaliin, koskee koulutuksessa olevia psykoterapiaopiskelijoita).

Ryhmätyönohjauskustannuksista sovitaan erikseen riippuen ryhmän koosta.

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Psykoterapeuttiseen, yksilölliseen potilastyöhön kohdistuva työnohjaus on arvonlisäverotonta. Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai hänen työnantajansa.

Tietosuoja ja potilaan oikeusturva

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: