Psykofyysinen hengitysterapia

Hengityskouluohjaajien tiedote

villasukat

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 4-8 opetustuntia. Päivä muodostuu pelkästään kokemuksellisesta harjoittelusta. Päivän mittaan tehdään harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa.

Kohderyhmä: Päivä sopii yhtälailla ammattehenkilölle, joka haluaa tutustua menetelmään tai kerrata aiemmin oppimaansa kuin ihmiselle, joka kokee hengityksessään pulmia.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Kaikille kiinnostuneille avoimia tutustumismatkoja ovat:

Lisätietoja myöhemmin

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto on 1-3 työskentelypäivää ja yhden koulutuspäivän kesto on 6-8 opetustuntia. Suosittelen ensin yhden päivän koulutusta ja pienen tauon jälkeen 1-2 jatkokoulutuspäivän järjestämistä. Koulutuksen ensimmäiseen päivään sisältyy noin tunnin mittainen luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta. Jatkokoulutuspäivät ovat pelkästään kokemuksellista opetusta ja niiden aikana syvennytään käytännön elämyksiin ja harjoituksiin. Jatkokoulutuspäiviin kuuluu myös itsehavainnointiin perustuvia ennakkotehtäviä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutuksesksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia ovat:

17.8.2018 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

14.9.2018 Hengitys työvälineenäkoulutuspäivä. Järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu)

Koulutuksen kesto: 78 lähiopetustuntia, 6 op.

Koulutuksen kuvaus: Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 35 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Jo yli 380 ammattihenkilöä on osallistunut koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan aina itsestä.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.

Sisältö: ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen, varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä, mielikuvien merkitys muutoksessa, stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus, pelot ja turvallisuus, vastarinta muutoksessa, uloshengitys muutostyön lähtökohtana, sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot, onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys, rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa, ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Huom. koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri paikkakunnilla keväällä ja syksyllä.

Turku 2018

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa keväällä 2018 (78 h). Kokoontumispäivät 7.-9.2.2018, 14.-16.3.2018, 12.-13.4.2018 ja 3.-4.5.2018. Työskentelyajat ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Jyväskylä 2018

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Jyväskylässä syksyllä 2018. Kokoontumispäivät 29.-31.8.2018, 19.-21.9.2018, 11.-12.10.2018 ja 8.-9.11.2018. Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto. Hakuaika meneillään! 16 osallistujaa valitaan hakemusten pohjalta.

Helsinki 2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä keväällä 2019. Kokoontumispäivät 30.1.-1.2., 6.-8.3., 4.-5.4. ja 9.-10.5.2019. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

Seinäjoki 2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Seinäjoella syksyllä 2019. Kokoontumispäivät 21.-23.8., 18.-20.9., 10.-11.10. ja  7.-8.11.2019. Järjestäjänä Seinäjoen AMK. Lisätietoa myöhemmin.

Turku 2020

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa keväällä 2020. Kokoontumispäivät 5.-7.2., 4.-6.3., 2.-3.4. ja 7.-8.5.2020. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

Hitaus, hengitys, hiljaisuus -hengityskouluohjaajien täydennyskoulutuspäivä

Kouluttajat:  Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Koulutuksen sisältö: Päivän aikana tutkitaan tuttuja hengityskoulun harjoituksia omaa kokemusta ja herkkyyttä syventäen antamalla kullekin harjoitukselle runsaasti aikaa ja tilaa. Näin tutustumme hitauden ja hiljaisuuden vaikutuksiin itsessämme. Samalla avaudumme uudella tavalla mahdollisille kehollisille ja tunneperäisille esteille ja katkoksille itsessä sekä niiden korjaantumiselle vuorovaikutuksessa. Päivän aikana on myös hyvä mahdollisuus elpymiseen ja omien voimavarojen palautumiseen.

Ajankohta ja paikka

26.10.2018 Kuopiossa Kuopion päivään ilmoittautuminen: Minnalle

30.11.2018 Turussa Turun päivään ilmoittautuminen kesäyliopistolle linkin kautta.

Pyhä hengitys -workshop hengityskouluohjaajille (2 ½ pv.)

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Tavoite: Koulutuksessa syvennetään hengityskoulun menetelmien käyttöä ja tutkitaan henkilökohtaista pyhän kokemusta hengitys-, kehotietoisuus- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa käytetään menetelminä lisäksi luovaa kirjoittamista, piirtämistä ja liikettä. Tutkimme omaa pyhää hengitystä, pehmeää hiljaisuutta, kannatelluksi tuloa, rajoja, tilaa ja tilaa tekevää transgressiivista voimaa. Tutkimme myös luonnon merkitystä rauhoittumisen ja jäsentymisen kannalta.

Ajankohta: 5.-7.6.2019 Pyhä hengitys -workshop Strömforsin ruukissa, Ruotsinpyhtää.

Ilmoittautuminen: Minnalle

Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus (4 pv.)

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pari- ja perheterapeutit, muut pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelevät, yksilöterapeutit sekä teemasta muutoin kiinnostuneet ihmissuhdetyön ja hoitoalan ammattihenkilöt. Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä muille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan. Aihepiireistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Tavoite: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta suvun, perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitysharjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että suhteita kahden-, kolmen- ja neljänvälisissä (perheen) ihmissuhteissa.

Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö: Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, ennakkoluettavaa, teoriaa ja käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin kehollisin ja hengittävin höystöin.

  1. päivän teema: sukuni
  2. päivän teema: lapsuudenperheeni
  3. päivän teema: parisuhdekokemukseni
  4. päivän teema: suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset vastaanotolla

Ajankohta: 13.-14.12.2018 ja 10.-11.1.2019 Hengittävä pari ja hengittävä perhe Kuopiossa.

Ilmoittautuminen: Minnalle

Hengittävä parisuhde -viikonloppu

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.

Ajankohta: 7.-9.9.2018 Hengittävä parisuhde -viikonloppu, paikka Hotelli Punkaharju. Täynnä, tiedustele peruutuspaikkoja.